1. developed | dɪˈveləpt |

Synonym: prosperous, industrialized

Collocations:

-the developed world

-a developed nation/country/society/economy/market

Ex: The developed nations hve to recognize the growing gap between rich and poor around the world.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. developing | dɪˈveləpɪŋ |

Synonym: emergent, Third World

Collocations:

-the developing world

-a developing nation/country

Ex: Income disparities between industrial and developing countries will continue to grow.

...............................................................................................................................................................................................................................…

3. ecologically | ikəˈlɑːdʒɪkl̩i |

Synonym: environmentally

Collocations:

-ecologically sound/sustainable/friendly/responsible

-ecologically sensitive/aware

Ex: Running is economical and ecological sound.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. famine | ˈfæmən |

Collocations:

-face famine

-widespread famine

-famine relief

Ex: Thousands of refugees are trapped by war, drought and famine.

...............................................................................................................................................................................................................................…

5. globe | ɡloʊb |

Synonym: planet, earth, world

Collocations:

-across/around the globe

-traverse/travel/tour/span the globe

-the globe’s surface/climate/population

Ex: anticapitalism protests spanning the globe from Seattle to Genoa

..............................................................................................................................................................................................................................…

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày