Bài viết liên quan:

IELTS WRITING TASK 1: TABLE AND THE OTHER CHARTS

Trong phần thi viết miêu tả biểu đồ trong kỳ thi IELTS (IELTS Writing Task 1), bên cạnh câu hỏi yêu mô tả một biểu đồ, một bảng số liệu, một quy trình hay một bảng đồ, bạn có thể sẽ bắt gặp các câu hỏi yêu cầu mô tả kết hợp. Một trong số những câu hỏi thường gặp đó là câu hỏi mô tả kết hợp giữa bảng số liệu và các biểu đồ khác, như: biểu đồ tròn (Pie Chart), biểu đồ đường (Line Chart) và biểu đồ cột (Bar Chart).

Từng loại câu hỏi sẽ có cách tiếp cận khác nhau để lựa chọn cấu trúc bài mô tả sao cho phù hợp. Tuy nhiên, cả ba loại đều có điểm chung về bố cục như sau: 

- Phần mở đầu: Giới thiệu chung nhất về đề bài (Viết lại yêu cầu của đề bài bằng cách chuyển ngữ (paraphrasing)). 

- Phần chi tiết

    + Mô tả biều đồ thứ nhất

    + Mô tả biểu đồ thứ hai

- Phần kết luận: Tìm ra điểm chung, hoặc xu hướng nào đó có liên quan giữa 2 biểu đồ [phần này có thể lược giản trong phần thi nếu bạn không còn nhiều thời gian để làm Task 2]

Bên dưới đây là 3 dạng câu hỏi mô tả kết hợp mà bạn có thể sẽ gặp trong phần thi IELTS Writing Task 1:

1. Table and Pie chart

Question 1:

The pie chart below shows the main reasons why agricultural land becomes less productive. The table shows how these causes affected three regions of the world during the 1990s.

Summarize the in formation by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

You should write at least 150 words.

Sample Answer 1:

The given information shows the main reasons of lands get less productive and also shows the effect of land losing its productivity in three different regions of the world during 1990s.

As is presented in the graphs, over-grazing & deforestation are two main reasons for lands becoming less productive and these two reasons contribute to 65% of this short of less productivity of lands. Another important reason for lands are getting less productive is over cultivations which is 28% reason for this effect. All other reasons cause 7% of this decreased productivity of land.

The reasons for which the lands degraded vary region to region and according to the table data, European lands are getting less productive by 23% in 1990s because of deforestation, over-cultivation and over-grazing. Deforestation was the major reason why the European lands got less productive and it was 9.8% while two other reasons were around 5% to 7%. In Oceana region which comprised a large portion of South Pacific Islands, Australia and New Zealand had 13% decrease of land’s procuring capability and over-cultivation was not the reason there. Finally North American countries were less affected (only 5%) for those man created reasons of land’s decrease in productivity.

 

Sample Answer 2:
The provided pie charts has four sections, each illustrate reason of farmland degradation. However, the given table shows effect of these causes on agricultural land in three parts of world namely NorthAmerica, Europe and Oceania during 1990s.

As is presented in pie chart, over grazing and deforestation are the predominant reasons for loosing productivity of land which together contributes to 65%. Next, manmade activities such as over cultivation are responsible for degradation up to 28% which is almost 4 times larger than other factors.

According to data given in the table, In 19990, farmland of Europe degraded to much extent (23 percent land degraded) as compared to other regions, the cause behind this was deforestation. About 10% land lost productivity because of deforestation which is 5 times greater than Oceania. However, deforestation in North America was observed very less only 0.2percent. Interestingly, In 1990, over cultivation had no effect on islands in south pacific.Nevertheless, in other two parts percentage remained between 3 to 8 percent. Effect of over grazing was very less in NorthAmerica. However, it is almost 10times larger in Oceania.

In conclusion, in 1990, Europe and Oceania faced higher problem of land degradation as compared to North America. The main cause behind were deforestation and overgrazing.

 

2. Table and Line chart

Question 2:

The line graph below shows the number of annual visits to Australia by overseas residents. The table below gives information on the country of origin where the visitors came from.

Write a report for a university lecturer describing the information given.

Number of Visitors (million)

 

1975

2005

SOUTH KOREA
JAPAN
CHINA
USA
BRITAIN
EUROPE

2.9
3.2
0.3
0.4
0.9
1.1

9.1
12.0
0.8
1.1
2.9
4.5

 Total

8.8

30.4

 

Sample Answer:
The provided graphs and table show data on the number of overseas travelers visited Australia from the year 1975 till 2005 and their origin where they came from.

As is observed in the line graph, in 1975 8.8 million of foreign travelers visited Australia and this number increased steadily each year. In 2005, this visitor’s number reached to 30.4 million which is almost double than the visitors’ number in 1985.
The highest number of tourists came from Japan. In 1975, more than 3 million tourists came from Japan which is more than the total tourists came from Europe, Britain, China and USA. This number reached to 12 million in 2005 which contributed one third of the total tourist of this year. Second largest tourist came to Australia from South Korea both in 1975 and in 2005. From Chinese tourist are the lowest in number among the 6 regions.

In short, the number of total tourist who came to visit Australia increased steadily and the highest number of tourist came from Asia, specifically from Japan and South Korea.

 

3. Table and Bar chart

Question 3

The first chart below shows the results of a survey which sampled a cross-section of 100,000 people asking if they traveled abroad and why they traveled for the period 1994-98. The second chart shows their destinations over the same period.

Write a report for a university lecturer describing the information shown below.

         VISITS ABROAD BY UK RESIDENTS BY PURPOSE OF VISIT (1994-98)

 

1994

1995

1996

1997

1998

Holiday

15,246

14,898

17,896

19,703

20,700

Business

3,155

3,188

3,249

3,639

3,957

Visits to friends and relatives

2,689

2,628

2,774

3,051

3,181

Other reasons

982

896

1,030

1,054

990

TOTAL

22,072

21,610

24,949

27,447

28,828

 

 

Tương tự như câu hỏi 1 và câu hỏi 2, bạn hãy thực hành viết mô tả cho câu hỏi số 3

 

Biên soạn: Ce Phan