Bài viết liên quan:

Các từ vựng liên kết câu và các cấu trúc giúp bài văn mạch lạc hơn

Sử dụng càng đa dạng các từ vựng để liên kết các câu văn và tạo sự liên tiếp giữa các đoạn văn sẽ giúp bạn cải thiện được điểm số IELTS của mình.

Ce Phan khuyến khích bạn nên chọn ra những từ vựng trong số những loại từ được phân loại theo nhóm để thực hành các nhiều càng tốt. Do vậy, bạn lưu lại danh sách các từ vựng này để có thể kiểm tra và chọn ra từ phù hợp bất kể lúc nào bạn thực hành viết bài luận (essay)

 

Dạng liệt kê Cho ví dụ Nói chung
firstly, secondly, thirdly for example in general
first, furthermore, finally for instance generally
to begin, to conclude as follows: on the whole
next that is as a rule
Bổ sung in this case for the most part
also namely in most cases
furthermore in other words usually
moreover Kết quả Nhấn mạnh
what is more so in particular
in addition therefore particularly
besides as a result/consequence especially
above all accordingly mainly
as well (as) consequently Lặp lại, khẳng định lại
in the same way because of this/that in other words
not only ... but also thus rather
Tương tự hence to put it more simply
equally for this/that reason Cách khác, cách thay thế
likewise so that alternatively
similarly in that case rather
correspondingly under these circumstances on the other hand
in the same way Sự suy đón the alternative is
Chuyển qua ý mới then another possibility would be
now, in other words Ý trái ngược
as far as x is concerned in that case instead
with regard/reference to otherwise conversely
as for ... this implies that ... on the contrary
it follows that if so/not in contrast
turning to Trình bày một điều rõ ràng in comparison
Tóm lượt obviously Nói nhượng bộ
in conclusion clearly even though
to conclude naturally however
in brief of course however much
to summarise as can be expected nevertheless
overall surely still
therefore after all yet

 

Biên soạn: Ce Phan 

(Dữ liệu được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau)