Bài viết liên quan:

Bài viết này hướng dẫn viết bài luận cho câu hỏi dạng Opinion (Argument) trong phần thi IELTS Writing Task 2. Phần cấu trúc trình bày bài essay cho phần này cũng tương tự như câu hỏi dạng Agree (Disagree). Tuy nhiên có một số đề bài có thể làm cho bạn nhầm lẫn giữa câu hỏi dạng Argument hay câu hỏi dạng Discussion khi không đưa câu "Do you agree or disagree?". Trước hết, hãy phân biệt sự khác nhau giữa 2 loại câu hỏi này

Sự khác nhau giữa câu hỏi dạng Argument (Opinion) và dạng Discussion:

·    Dạng tranh luận hay đưa ra quan điểm) nghĩa là bạn đang cố gắng thuyết phục người khác đồng ý với quan điểm của bạn. Thậm chi giọng văn của bạn có thể giống như bạn đang tức giận (hay nổi nóng lên) vì 1 quan điểm nào đó.

·    Khi bạn viết bài luận theo dạng thảo luận nghĩa là bạn đang xem xét các mặt khác nhau của vấn đế, không ai thấy giận hay nổi nóng lên những những điều đó.

Khi trả lời một câu hỏi trong IELTS Writing Task 2 bạn cần làm rõ loại câu hỏi và chọn đúng cấu trúc của một bài viết. Nếu đề bài yêu cầu bạn thảo luận (Discuss) thì bạn nên phân tích theo 2 mặt của vấn đề.

Nếu đề hỏi "Agree or Disagree" (hoặc có thể yêu cầu bạn đưa ra nhận xét và dẫn chứ "Give reasons for your answer" thì hãy trả lời ngay quan điểm của bạn trong phần mở bài (Introduction). Sau đó phát triển bài viết theo hướng thuyết phục người khác nghe theo hướng của bạn. 

Hãy lưu ý rằng khi trả lời cho câu hỏi dạng Argument (Opinion) bạn có thể theo hướng 1 chiều (nghĩa là bảo vệ cho 1 hướng -strong view), hoặc theo dạng cân bằng (balanced view). Sự lựa chọn cách viết nằm ở bạn. 

 

Cấu trúc bài luận dạng Argument (Opinion)

Tương tự như bài viết trước trong dạng câu hỏi Agree or disagree, cấu trúc phầnbài luận dạng Argument có thể tóm tắt lại như sau: 

MỞ BÀI
1.Viết lại tựa đề theo cách khác 
2. Trình bày quan điểm của bạn  [totally/strongly/somewhat    +  agree/disagree] 

THÂN BÀI
 3. Viết câu chủ đề cho mỗi đoạn
 4. Đưa ra các ý để hỗ trợ câu chủ đề
 5. Ví dụ minh họa rõ hơn cho lập luận

KẾT LUẬN
6. Tóm tắt lại những ý đã đưa ra trong thân bài
7. Đưa ra nhận xét cuối cùng, hoặc một gợi ý hay nhấn mạnh lại ý đã viết.

 

Dạng đề bài

Như đã giới thiệu trong phần mở đầu, câu hỏi dạng Argument (Opinion) có cách trả lời tương tự như câu hỏi dạng Agree hoặc Disagree. Tuy nhiên, trong câu hỏi dạng này không dùng câu "Do you agree or disagree" nên có thể làm cho bạn nhầm lẫn thành dạng Discussion and give your opinion. Để rõ hơn, mời bạn đọc một số câu hỏi bên dưới. 

Câu hỏi 1:

Some people say that success is "10 percent talent and 90 percent hard work'.

Is hard work they key to success, or is talent also important?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience

 

Câu hỏi 2

Televised talent shows have become popular in many societies today.

Are these shows a good method of finding talented people, or are they just entertainment?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience

 

Câu hỏi 3

In Britain, when someone gets old they often go to live in a home with other old people where there are nurses to look after them. Sometimes the government has to pay for this care.

Who do you think should pay for this care, the government or the family?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

 

Câu hỏi 4

The increase in mobile phone use in recent years has transformed the way we live, communicate and do business. Mobile phones can also be the cause of social or medical problems. What forms do these problems take? 
Do you think the advantages outweigh the disadvantages of mobile phones? 

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

 

Câu trả lời mẫu cho câu hỏi số 1. Câu hỏi 2 cũng tương tự như thế, bạn thực hành lần lượt để có thêm kinh nghiệm làm bài tập dạng này trong kỳ thi IELTS Writing Essay.

Câu trả lời mẫu (Cho câu hỏi 1)

Many people want to be successful, but it is not easy. However, a few people get to the top. Most of them succeed because of their hard work, but in my view, they also need to be talented and have a natural ability to do something well.

If you want to be good at something, you must practise hard and regularly. For example, international footballers have to train for many hours every day. If a professional footballer doesn't not train, his manager will drop him from the team.

However, talent is important, too. Although some people try hard, they do not achieve much because they are not naturrally talented. I like singing, but I will not make money unless I have a good singing voice. Similarly, if someone wants to work in finance, they need to have a good number skills.

Talent and hard work are not the only important things. As we can often improve our skills by taking courses, money is useful, too. Luck can also help you a chieve success. For example, you can be more successful in business of you meet the right people. So there can be many factors that contribute to success. 

In conclusion, I do no think you can do something consistenly well if you do not practise and you are not talented. However, some people become famous for other reasons. Everyone is different, so you cannot always say why one person succeeds and another person does not. 

 

Tác giả: Ce Phan