1. access  | ˈækˌses | 

Synonym: entry, entrance

Collocations:

-access to information/funds

-internet/broadband/wireless access

-public/wheelchair access

-fast/high-speed/instant/easy/direct/free access

Ex: a Code of Practice that would give patients of access to their medicl records

..................................................................................................................................................................................................................................

2. retrieve  | rəˈtriːv | 

Collocations: retrieve information/data

Ex: As the child gets older, so his or her strategies for storing and retrieving information improve.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. input  |​ˈɪnˌpʊt |

Synonym: type, enter

Collocations:

-input something onto/into something

-input data/information

Ex: All this information had to be input onto the computer.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. network  |​ˈneˌtwərk |

Synonym: web, grid

Collocations:

-a network of something

-a network of tunnels/rivers/canals/pipelines

Ex: Strabourg, with its rambling of medieval streets.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. telecommunications  |​ˌteləkəˌmjuːnɪˈkeɪʃn̩ |

Collocations:

-wireless telecommunications

-a telecommunications company/firm/giant/group

-the telecommunications industry/sector/market

-a telecommunications service/network/system

Ex: The rate of technological advance in the electronics and telecommunications industries has been astounding.

.................................................................................................................................................................................................................................

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày