1. silicon ship | ˈsɪləkən ˈʃɪp |

Synonym: microchip

Ex: RFID tags are tiny silicon chips that broadcast a unique identification code when prompted by a reader device.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. erase | ɪˈreɪs |

Synonym: wipe, remove

Collocations:

-erase something from something

-digitally/accidentally/permanently erase something

-erase a file/disk/record

Ex: It appears the names were accidentally erased from computer disks.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. icon | ˈaɪkan |

Collocations:

-an icon on something

-an icon on a desktop/screen

-an icon on a desktop/screen

-click (on)/drag/delete/select an icon

Ex: If you write a person’s name in a Word document you can click an icon to call up the person’s address or e-mail, for example.

...............................................................................................................................................................................................................................…

4. interactive | ˌɪntəˈræktɪv | 

Collocations:

-interactive television

-an interactive presentation/map/guide/display

Ex: This will make video games more interactive than ever.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. protocol | ˈproʊtəkɒl |

Collocations: the interface between things

Ex: the new interface between capitalism and chaos in the old Soviet Union.

..............................................................................................................................................................................................................................…

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các từ vựng theo phiên âm bên cạnh

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày