1. memory | ˈmeməri |

Collocations:

-a memory card/chip

-built-in/on-board/internal/flash memory

-a computer's/device's memory

Ex: The device has 32GB of built-in memory.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. wireless  | ˈwaɪrləs |

Collocations:

-a wireless phone/telephone/device

-a wireless frequency/signal/zone

-wireless applications/equipment

-wireless communications/systems/technology

Ex: The fast-growing wireless communication market.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. document | ˈdɑːkjəment |

Collocations:

-prepare/scan/save/send a document

Ex: When you are finished typing, remember to save your document.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. file | ˈfaɪl |

Collocations:

-a computer/digital file

-a video/music/audio/image/text file

-a zip/MP3/PDF file

-create/open/delete a file

Ex: Now that you have loaded WordPerfect, it's easy to create a file.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. software  | ˈsɒfˌtwer |

Collocations:

-install/use/download software

-design/develop software

-computer/anti-virus software

-software development

Ex: The people who write the software for big computer projects.

.................................................................................................................................................................................................................................

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các từ vựng theo phiên âm bên cạnh

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày

 

Xem bài học cũ