1. online | ˈɒnˌlaɪn |

Synonym: on the internet, web-based

Collocations:

-an online retailer/buyer/store/service

-an online journal/newsletter

-online banking/shopping/learning/access

-shop/register online

-buy/sell/find/access/publish/order something online

Ex: The study was published online by the British Medical Journal.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. technology | tekˈnɑːlɪdʒi |

Synonym: electronics, mechanization

Collocations:

-develop/use/embrace technology

-advanced/modern/new technology

-the latest technology

-technology enables/allows something

Ex: They should be allowed to wait for cheaper technologies to be developed.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. user-friendly | ˌjuːzərˈfrendli |

Snonymy: accessible

Collocations:

-a user-friendly printer/display/site/guide

-a user-friendly format/interface/application

-a user-friendly feature/approach

-user-friendly software/technology

Ex: This is an entirely computer-operated system which is very user-friendly.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. disk | ˈdɪsk |

Collocations:

-format/insert/copy a disk

-a disk holds/stores/contains something

-a floppy/hard/computer disk

-disk space/capacity

Ex: The program takes up 2.5 megabytes of disk space.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. hardware | ˈhɑːrˌdwer |

Collocations:

-computer hardware

-a hardware device

-hardware failure/problems

-install/use hardware

Ex: The price of computer hardware has fallen.

.................................................................................................................................................................................................................................

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các từ vựng theo phiên âm bên cạnh

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày