Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Khi Việt Nam hội nhập hơn với thế giới, những điểm yếu được tiết lộ

Khi Việt Nam hội nhập hơn với thế giới, những điểm yếu được tiết lộ

11/12/2015
Mức trung cấp

As Vietnam integrates more with the world, its weaknesses revealed

Vietnam has joined 15 free trade areas (FTAs) at the same time, which has worried businesses of overlapping regulations. In its cooperation relationship with Japan, for example, Vietnam has participated in three different FTAs.

Of the 15 FTAs, eight FTAs have taken effect, and seven FTAs are under negotiation. Ms. Phung Thi Lan Phuong, Head of the FTA Division of the WTO and Integration Center of the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), said that in the process of integration, enterprises can apply any FTA because the signed FTAs and those which are under negotiation exist in parallel, and the latter would not eliminate the former. Companies need to research agreements to apply the more beneficial one. Later FTAs usually have a higher level of liberalization.

At this moment, particularly in cooperation relations with Japan, Vietnam is engaged in three different FTAs, including the Agreement on ASEAN - Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), and the Vietnam - Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (EPA), and Japan is also one of the countries participating in the Trans-Pacific Partnership (TPP). Vietnamese businesses are confused as they don’t know which FTA will be applied.

"For example, the ASEAN - Japan FTA does not commit low taxes as the Vietnam – Japan FTA, but the rules of origin are more expanded. Raw materials and goods can come from the intra-community countries of ASEAN and Japan. Both are effective in parallel so businesses should consider, with reference to the actual activities to choose from tax incentives or preferential rules of origin, to apply the more favorable," VCCI’s Phuong said.

Small- and medium-sized enterprises have to help themselves

According to the General Statistics Office, small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 97.6% of the total enterprises in the country (about 500,000 companies), contributing 43.2% of GDP, 61% of employment, 31% of exports and nearly 30% of budget revenues. In the coming time, SMEs will be subject to the strongest impact from trade agreements.

Mr. Mac Quoc Anh, Vice President and General Secretary of the Association of Hanoi SMEs, said: "The heat of the TPP is blowing on the neck. If Vietnam does not take advantage of the TPP, Vietnam’s economy – which is the weakest in the 12 participating countries - will be 'invaded' by mighty foreign corporations. We'll lose at home!"

Recalling nine years ago when Vietnam joined the WTO, many were positive, saying that Vietnam would soon become a dragon or a tiger. But Vietnam has not turned into a dragon yet. The main reason was inner weaknesses. Even enterprises, the pioneers in integration, do not yet know clearly about the FTAs.

Ms. Phung Thi Lan Phuong said in the coming time when Vietnam’s integration in FTAs is deeper and wider, direct support for SMEs will no longer exist. To enjoy the advantages of integration, SMEs will have to help themselves and enhance their capabilities through thorough research of the FTAs with which Vietnam is engaged.

Economist Nguyen Tat Thinh also said that SMEs need to study and team up to become the "kitchen" of the world in supporting, processing, and manufacturing industries.

Thinh predicted that after integration, in the next 4-5 years, the number of SMEs will increase, accounting for 98% of all enterprises in Vietnam. More and more SMEs will be established in districts and communes, and most leaders will be young. For Vietnamese people to not lose at home, Thinh said that the most important things to change should be three factors: organization, financing and standards!

Source: VIETNAMNET

 

 

Khi Việt Nam hội nhập hơn với thế giới, những điểm yếu được tiết lộ

Việt Nam đã gia nhập 15 hiệp định tự do thương mại (FTA) tại cùng một thời điểm, khiến các doanh nghiệp lo lắng vì quy định chồng chéo. Trong mối quan hệ hợp tác với Nhật Bản là ví dụ, Việt Nam đã tham gia ba FTA khác nhau.

Trong số 15 FTA thì 8 FTA đã có hiệu lực và 7 FTA đang được đàm phán. Bà Phùng Thị Lan Phương, Trưởng phòng FTA của Trung tâm Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết rằng trong quá trình hội nhập, các doanh nghiệp có thể áp dụng bất kỳ FTA nào vì các FTA đã ký kết hay đang đàm phán đều tồn tại song song và sau này sẽ không loại bỏ các hiệp ước cũ. Các công ty cần phải nghiên cứu các hiệp ước để áp dụng một cách có lợi nhất. Các FTA sau này thường có mức độ tự do hóa cao hơn.

Tại thời điểm này, đặc biệt trong quan hệ hợp tác với Nhật Bản, Việt Nam tham gia vào ba FTA khác nhau, bao gồm Hiệp định về Hợp tác ASEAN - Đối tác Kinh tế Toàn diện Nhật Bản (AJCEP), và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Nhật Bản (EPA), và Nhật Bản cũng là một trong những nước tham gia vào quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Doanh nghiệp Việt Nam đang bối rối vì không biết FTA nào sẽ được áp dụng.

"Lấy ví dụ, ASEAN - Nhật Bản FTA không cam kết thuế thấp như Việt Nam - Nhật Bản FTA, nhưng các quy tắc xuất xứ được mở rộng hơn. Nguyên liệu và hàng hóa có thể đến từ các nước trong nội bộ cộng đồng ASEAN và Nhật Bản. Cả hai đều có hiệu quả song song do đó các doanh nghiệp nên xem xét, tham chiếu đến các hoạt động thực tế để lựa chọn các ưu đãi thuế hoặc quy tắc ưu đãi xuất xứ, để áp dụng thuận lợi hơn" VCCI Phương nói.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tự giúp mình

Theo Tổng cục Thống kê, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) chiếm 97,6 % tổng số doanh nghiệp trong nước (khoảng 500.000 công ty), đóng góp 43,2% GDP, 61% lao động, 31% xuất khẩu và gần 30% thu ngân sách. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ phải chịu tác động mạnh từ các hiệp định thương mại.

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hà Nội cho biết: "Với sức nóng của TPP nếu Việt Nam không biết tận dụng lợi thế của TPP, nền kinh tế của Việt Nam sẽ là yếu nhất trong 12 nước tham gia - do đó sẽ bị "xâm chiếm" bởi các tập đoàn nước ngoài hùng mạnh. Chúng ta sẽ thua tại sân nhà! "

Nhớ lại cách đây chín năm khi Việt Nam gia nhập WTO, nhiều người đã tích cực nói rằng Việt Nam sẽ sớm trở thành một con rồng hay một con hổ. Nhưng Việt Nam vẫn chưa trở thành một con rồng nào. Lý do chính là các điểm yếu bên trong. Ngay cả các doanh nghiệp, những người tiên phong trong hội nhập, vẫn chưa biết rõ về các FTA

Bà Phùng Thị Lan Phương cho biết trong thời gian tới khi Việt Nam hội nhập vào các FTA sâu hơn và rộng hơn, việc hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ không còn tồn tại. Để tận hưởng những lợi thế của hội nhập, các doanh nghiệp này sẽ phải tự giúp mình và tăng cường khả năng thông qua nghiên cứu kỹ lưỡng về các FTA mà Việt Nam tham gia.

Nhà kinh tế Nguyễn Tất Thịnh cũng cho biết rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải nghiên cứu và vươn lên để trở thành "nhà bếp" của thế giới trong ngành công nghiệp phụ trợ, chế biến và sản xuất.

Ông Thịnh dự đoán rằng sau khi hội nhập, trong vòng 4-5 năm tới, số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tăng lên, chiếm 98% tổng các doanh nghiệp tại Việt Nam. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được thành lập ở các quận huyện và hầu hết các nhà lãnh đạo sẽ sẽ là người trẻ. Để người Việt Nam không bị thua ngay tại sân nhà, ông Thịnh cho rằng, những điều quan trọng nhất cần thay đổi bao gồm ba yếu tố: tổ chức, tài chính và tiêu chuẩn!

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 7 và tháng 10 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục