Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Khoa học cơ bản của Việt Nam được xếp hạng trong số các quốc gia hàng đầu trong khu vực

Khoa học cơ bản của Việt Nam được xếp hạng trong số các quốc gia hàng đầu trong khu vực

17/06/2016
Mức trung cấp

VN basic sciences rank among the top countries in region: Sci-tech Ministry

The Ministry of Science & Technology has reaffirmed the importance of basic sciences amid the community’s decreased interest in the role of the sciences.

Chu Ngoc Anh, Minister of Science & Technology, answering VietNamNet’s questions in 2014 about Vietnam’s basic sciences’ position in the world at a press conference introducing the 2016 ‘Rendezvous Vietnam’, Vietnam ranked 50th in the world and fourth in ASEAN in math, while it ranked 60th in the world and fourth in the region in physics.

As for chemistry, Vietnam ranked 56th and fourth.

The ranking shows Vietnam is among the leading countries in the region in basic sciences.

Anh recalled the UNESCO’s (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) recognition of Vietnam’s Centers for Mathematics and Physics Type II in November 2015 to affirm the position of the science bases in the region and world.

There has been no center for mathematics and physics in ASEAN recognized by UNESCO. The two centers recognized, in Indonesia and Malaysia, are not in basic sciences.

The ranking is made based on the number of international publications, especially ISI (Institute for Scientific Information) publications.

Also according to Anh, in 2011-2015, the number of ISI articles by Vietnam increased by 15-20 percent a year. The total number of ISI articles published during these years was double the number of articles published in the previous 5-year period.

The National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED), established in 2008, was cited as an important unit which backs the development of basic sciences.

With the disbursement of VND300 billion a year, NAFOSTED funds about 300 scientific research tasks every year, mostly in basic sciences.

Anh’s statements about the importance of basic sciences and the policy on continuing to fund basic science development could be seen as a reply to the criticism that Vietnam wastes money on basic sciences while it does not pay appropriate attention to applied sciences. 

Nguyen Van Hieu, a renowned scientist, also affirmed that the studies in basic sciences lay the foundations for applied technologies. 

“The expenses on basic sciences just account for 5 percent of total budget, while the other 95 percent is spent on applied research works. But basic science study is a must. Everything needs to start from basic science,” Hieu said.

Dao Tien Khoa from the Institute of Nuclear Science and Technology said that basic sciences, in the eyes of many government officials, are just ‘jewelry’ to Vietnam’s science development and do not receive appropriate attention.

Khoa said that the countries with developed applied sciences and technologies all have flourishing basic sciences.

Source: VIETNAMNET

 

 

Bộ Khoa học Công nghê: 'Khoa học cơ bản của Việt Nam được xếp hạng trong số các quốc gia hàng đầu trong khu vực'

Bộ Khoa học & Công nghệ đã tái khẳng định tầm quan trọng của khoa học cơ bản trong bối cảnh suy giảm sự hứng thú của cộng đồng với vai trò của khoa học.

Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ, trả lời câu hỏi của VietNamNet vào năm 2014 về vị trí của khoa học cơ bản Việt Nam trên thế giới tại một cuộc họp báo giới thiệu năm 2016 'Rendezvous Việt Nam', Việt Nam xếp thứ 50 trên thế giới và thứ tư trong ASEAN trong toán học, trong khi xếp hạng thứ 60 trên thế giới và thứ tư trong lĩnh vực trong vật lý.

Đối với hóa học, Việt Nam xếp thứ 56 và thứ tư.

Việc xếp hạng cho thấy Việt Nam là một trong những nước dẫn đầu trong lĩnh vực về khoa học cơ bản.

Ông Anh nhắc lại sự công nhận của UNESCO đối với môn Toán và Vật lý Loại II của Việt Nam trong tháng 11 năm 2015 để khẳng định vị trí của Trung tâm khoa học trong khu vực và thế giới.

Hiện chưa có trung tâm toán học và vật lý nào trong khu vực ASEAN được UNESCO công nhận. Hai trung tâm được công nhận ở Indonesia và Malaysia thì không phải là khoa học cơ bản.

Việc xếp hạng được thực hiện dựa trên số lượng các ấn phẩm quốc tế, đặc biệt là ISI (Viện Thông tin Khoa học) xuất bản phẩm.

Cũng theo ông Anh, trong giai đoạn 2011-2015, số lượng bài báo ISI của Việt Nam tăng 15-20% một năm. Tổng số bài ISI được xuất bản trong những năm qua đã tăng gấp đôi số lượng so với các bài báo xuất bản trong thời gian 5 năm trước.

Quỹ Quốc gia về Phát triển Khoa học và Công nghệ (NAFOSTED), được thành lập vào năm 2008, đã được trích dẫn là một đơn vị quan trọng hỗ trợ cho sự phát triển của khoa học cơ bản.

Với việc giải ngân 300 triệu đồng một năm, quỹ NAFOSTED có khoảng 300 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hàng năm, chủ yếu ở các ngành khoa học cơ bản.

Phát biểu của ông Anh về tầm quan trọng của ngành khoa học cơ bản và các chính sách về việc tiếp tục tài trợ cho phát triển khoa học cơ bản có thể được xem như là một câu trả lời cho những lời chỉ trích rằng Việt Nam đang phung phí tiền cho khoa học cơ bản trong khi không dành sự chú ý thích hợp cho ngành khoa học ứng dụng.

Nguyễn Văn Hiếu, một nhà khoa học nổi tiếng, cũng khẳng định rằng các nghiên cứu khoa học cơ bản đặt nền móng cho các công nghệ ứng dụng.

"Các chi phí cho khoa học cơ bản chỉ chiếm 5% của tổng số ngân sách, trong khi 95% khác là chi cho các công trình nghiên cứu ứng dụng. Nhưng nghiên cứu khoa học cơ bản là cần thiết. Tất cả mọi thứ cần phải bắt đầu từ khoa học cơ bản" ông Hiếu nói.

Ông Đào Tiến Khoa, Viện Khoa học và Công nghệ hạt nhân cho rằng, khoa học cơ bản, trong con mắt của nhiều quan chức chính phủ, chỉ là 'đồ trang sức' để phát triển khoa học của Việt Nam và không nhận được sự chú ý thích hợp.

Ông Khoa cho rằng, các nước có khoa học và công nghệ ứng dụng phát triển đều có một nền khoan học cơ bảnh hưng thịnh.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 01/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục