Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Lạm dụng thuốc trừ sâu trong làng trồng hoa là một thách thức đối với chính quyền địa phương

Lạm dụng thuốc trừ sâu trong làng trồng hoa là một thách thức đối với chính quyền địa phương

06/10/2015
Mức căn bản

Pesticide abuse in flower villages a challenge to local authorities

As pesticides are easily available and can be bought by anyone, local authorities have found it difficult to control pollution.

“If flowers are sick, they need to be treated with pesticide. The drugs made of herbs will not help,” Nguyen Dinh Quang, a farmer in Ha Loi hamlet in Me Linh commune told reporters.

Nguyen Quang Sang, also from Ha Loi hamlet, confirmed that if he does not spray roses with fungicides, the trees will not survive the scorching sun.

When asked where he would throw empty pesticide bottles, Sang said: “Any place I can”.

“We heard that dioxin exists in weedkiller. But we still have to use it, or roses will die,” he said.

In the flower village of Me Linh, pesticide shops can be seen everywhere, from small to big ones with signboards hung over the entrance doors. Duong village alone has 3-4 shops.

The shops are crowded with many buyers. The same situation exists in nearby Dinh and Cho villages. There are no fewer than 20 such shops in the commune of Me Linh.

The owner of Hien Nhung shop refused to reveal information about sales, but confirmed that fungicides were used to ‘cool’ roses on hot days.

“This is what all farmers do,” the owner said. 

“They do not care about dosage, though I try to remind them that the dosage for winter must be different from that for summer. They will still spray pesticide until they find insects are killed and they will buy as much as they can,” she said.

When asked about pollution, an official of the Me Linh commune’s local authorities said, “We have tried every means without success.”

In the past, the commune’s authorities asked to set up teams in charge of collecting empty pesticide bottles thrown away after use. However, no one wants to undertake this job. 

The chemicals left in the bottles have been leaching into the ground and flowing to the canal nearby, thus contaminating the water source. “No fish can live in the canal now,” he said.

According to Nguyen Thi Binh, deputy head of the Me Linh Healthcare Center, all of the local people are now using water from the wells they drill themselves.

However, Binh does not think the underground water is affected by pesticides, because the water wells are all 20-30 meters in depth. She believes that the problem is the air pollution.

“A lot of florists do not wear protective gear when spraying pesticide,” she said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Lạm dụng thuốc trừ sâu trong làng trồng hoa là một thách thức đối với chính quyền địa phương

Vì thuốc trừ sâu có thể được mua rất dễ dàng bởi bất cứ ai, chính quyền địa phương gặp rất nhiều khó khăn để kiểm soát ô nhiễm.

"Nếu hoa màu bị bệnh, chúng cần phải được điều trị bằng thuốc trừ sâu. Những loại thuốc được làm từ các loại thảo mộc sẽ không có tác dụng" ông Nguyễn Đình Quang, một nông dân ở thôn Hà Lợi ở xã Mê Linh nói với các phóng viên.

Ông Nguyễn Quang Sang, cũng ở thôn Hà Lời khẳng định rằng nếu anh ta không phun thuốc diệt nấm cho hoa hồng, cây sẽ không tồn tại được do mặt trời thiêu đốt.

Khi được hỏi ông sẽ ném chai thuốc trừ sâu rỗng ở đâu, ông Sang cho biết: "Bất kỳ nơi nào tôi có thể".

"Chúng tôi nghe nói rằng dioxin tồn tại trong thuốc diệt cỏ. Nhưng chúng tôi vẫn phải sử dụng chúng nếu không hoa hồng sẽ chết" ông nói.

Trong làng hoa Mê Linh, các cửa hàng thuốc trừ sâu có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, từ nhỏ đến lớn, biển hiệu treo trên lối vào. Làng Đường có 3-4 cửa hàng.

Các cửa hàng luôn đông đúc với nhiều người mua. Tình hình tương tự tồn tại trong làng Định và Chợ gần đó. Có không ít hơn 20 cửa hàng như vậy ở xã Mê Linh.

Chủ sở hữu của cửa hàng Hiền Nhung từ chối tiết lộ thông tin về doanh số bán hàng, nhưng khẳng định rằng thuốc diệt nấm được sử dụng để giúp hoa hồng 'mát mẻ' vào những ngày nóng.

"Đó là những gì mọi nông dân làm" người chủ nói.

"Họ không quan tâm về liều lượng, mặc dù tôi đã cố gắng nhắc nhở họ rằng liều lượng cho mùa đông phải được điều chỉnh khác với mùa hè. Họ vẫn sẽ phun thuốc trừ sâu cho đến khi họ thấy côn trùng bị chết và họ sẽ mua nhiều nhất họ có thể" cô nói.

Khi được hỏi về tình trạng ô nhiễm, một quan chức của chính quyền địa phương các Mê Linh cho biết, "Chúng tôi đã cố gắng mọi cách nhưng không thành công."

Trong quá khứ, các nhà chức trách của xã đã yêu cầu thiết lập các đội phụ trách thu thập các chai thuốc trừ sâu bỏ đi sau khi sử dụng. Tuy nhiên, không ai muốn thực hiện công việc này.

Các hóa chất còn lại trong chai bị rửa trôi xuống đất và chảy ra kênh gần đó, gây nhiễm nguồn nước. "Bây giờ Cá không thể sống trong kênh" ông nói.

Theo bà Nguyễn Thị Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mê Linh, tất cả người dân địa phương đang sử dụng nước từ các giếng khoan.

Tuy nhiên, Bà Bình không nghĩ rằng nguồn nước ngầm đang bị ảnh hưởng bởi thuốc trừ sâu vì các giếng nước đều sâu 20-30 mét. Cô tin rằng vấn đề là sự ô nhiễm không khí.

"Rất nhiều người trồng hoa không mặc đồ bảo hộ khi phun thuốc trừ sâu" cô nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục