Trung tâm Anh ngữ CEP giới thiệu tới quý bạn đọc những câu nói mang lại những bài học hay, những triết lý trong cuộc sống. Các câu nói được dịch song ngữ Anh-Việt do đó, qua những câu nói các bạn có thể học thêm những từ vựng và những cụm từ hay dùng trong đạo Phật cũng ngư các cụm từ trong cuộc sống thường nhật.

Word of wisdom from the fourteenth Dalai Lama – Tuệ ngữ của đức Dalai Lama thứ 14

1. As long as you are a memberof the human family, you need warm human feeling, warmhearted feeling. The question of world peace, the question of family peace,the question of peace between wife and husband, or peacebetween parents and children, everything is dependent on that feeling of love and warmheartedness.
     Nếu bạn ở trong gia đình nhânloại, bạn cần có tình người ấmáp, trái tim ấm áp. Những vấn đề về hòa bình thế giới, anbình gia đình, hòa ái chồng vợ, hay yên lành giữa cha mẹ và con cái, tất cả đều tùy thuộc vào cảm giác yêu thương và trái tim ấm áp đó.

2. When you lose,don’t lose the lesson.
      Khi thua, đừng mất bài học.

3. Follow the three R’s:– respect for self– respect for others, and– responsibility for all your actions.
     Theo luật 3 T:- Tự trọng- Tôn trọng người khác- Trách nhiệm về mọi hành động của mình

4. Not getting what you want issometimes a wonderful stroke of luck. 
      Không được điều mình muốn đôi khi lại là điều may mắn.

5. Learn the rules,so you know how tobreak them properly. 
      Học quy tắc để biết phá bỏquy tắc đúng cách.

6. Don’t let a little dispute injurea great relationship. 
     Đừng để một tranh chấp nhỏ làm tổn thươngmột thâm tình lớn.

7. When you realize you’ve made a mistake, take immediate steps to correct it.
      Khi nhận ra mình vừa làm lỗi, sửa lỗi ngay lập tức.

8. Spend some timealone every day. 
      Nên có thời gian một mình mỗi ngày.

9. Open your arms to change, but don’t let go of your values. 
     Mở rộng vòng tay chào đón thay đổi, nhưng đừng bỏ đi đức hạnh của mình.

10. Silence is sometimes the best answer.
        Đôi khi im lặng là câu trả lời hay nhất.

11. Live a good, honorable life. Then when you get older, and think back, you’ll be able to enjoy it a second time. 
        Sống cuộc đời tử tế và phẩm hạnh. Rồi khi về già, hồi tưởng lại,bạn có thể thưởng thức cuộc đời bạn thêm một lần nữa.

12. A loving atmosphere in your home is the foundation for your life.
        Bầu không khí yêu thương trong nhà bạn là nền tảng cho đời sống của bạn.

13. In disagreements with loved ones, deal only with the current situation. Don’t bring up the past. 
        Khi bất đồng với người thân, nói về chuyện hiện tại mà thôi.Đừng nhắc đến chuyện cũ.

14. Share your knowledge. It is a way to achieve immortality.
        Chia sẻ kiến thức của bạn.Đó là cách để thành bất tử.

15. Be gentle with the Earth.
        Hãy dịu dàng với Mẹ Đất.

16. Once a year,go someplace you’ve never been before. 
         Mỗi năm một lần, hãy tới một nơibạn chưa bao giờ tới.

17. Judge your success by what you had to give up in order to get it.
        Đo lường thành công của bạn bằng những gì bạn phải mất đi để có nó.

18. Approach love and cooking with reckless abandon. 
        Hãy yêu và nấu ăn với đam mê cuồng nhiệt.

19. Old friends pass away, new friends appear. It is just like the days. An old day passes, a new day arrives. The important thing is to make it meaningful: a meaningful friend – or a meaningful day. 
        Bạn cũ mất đi, bạn mới đến. Cũng như ngày tháng. Ngày cũ qua đi, ngày mới đến. Điều quan trọng là làm nên ý nghĩa:một tình bạn có ý nghĩa –hay một ngày có ý nghĩa.

20. In the practice of tolerance, ones enemy is the best teacher. 
        Trong thực hành đức nhẫn nhục, kẻ thù của ta là thầy hay nhất của ta.

 

Nguồn Internet