Trung tâm Anh ngữ CEP giới thiệu tới quý bạn đọc những câu nói mang lại những bài học hay, những triết lý trong cuộc sống. Các câu nói được dịch song ngữ Anh-Việt do đó, qua những câu nói các bạn có thể học thêm những từ vựng và những cụm từ hay dùng trong đạo Phật cũng ngư các cụm từ trong cuộc sống thường nhật.

Word of wisdom from the fourteenth Dalai Lama – Tuệ ngữ của đức Dalai Lama thứ 14

21. I am open to the guidance of synchronicity, and do not let expectations hinder my path. 
        Tôi chấp nhận hướng đến hài hòa, nhưng không để mong ước đó cản đường tôi.

22. Human beings are of such nature that they should have not only material facilities but spiritual sustenance as well. Without spiritual sustenance, it is difficult to get and maintain peace of mind. 
       Bản chất của con người là không chỉ có vật chất mà còn cần đời sống tâm linh.Nếu không có đời sống tâm linh, rất khó để đạt an bình và giữ được an bình trong tâm hồn.

23. Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them, humanity cannot survive.
       Tình yêu và từ tâm là nhu cầu, không phải xa xỉ phẩm. Không có tình yêu và từ tâm, nhân loại không thể tồn tại.

24. If in day to day life you lead a good life, honesty, with love, with compassion, with lessselfishness, then automatically it will lead to Nirvana.
       Nếu bạn sống tử tế hàng ngày, thành thật, với tình yêu, với từ tâm, giảm ích kỷ, tự nhiên bạn sẽ đến Niết Bàn.

25. If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.
        Nếu bạn muốn người khác hạnh phúc, hãy thực hành từ tâm. Nếu bạn muốn bạn hạnh phúc, hãy thực hành từ tâm.

26. True compassion is not just an emotional responsebut a firm commitment founded on reason. 
        Từ tâm thực sự không chỉ là một phản ứng tình cảm, mà là một tâm nguyện của lý trí.

27. If the love within your mind is lost and you see other beings as enemies, then no matter how much knowledge or education or material comfort you have, onlysuffering and confusion will ensue. 
        Nếu tình yêu trong tâm của bạn mất đi, và bạn thấy mọi người khác đều là kẻ thù, thì dù bạn có kiến thức, giáo dục, hay tiện nghi vật chất nhiều đến mức nào, bạn cũng chỉ có khổ đau và rối rắm.

29. Only the development of compassion and understanding for others can bring us the tranquility and happiness we all seek. 
         Chỉ có phát triển từ tâm và thấu hiểu người khácmới có thể mang lại cho chúng ta tĩnh lặng và hạnh phúcmà tất cả chúng ta đều tìm kiếm.

30. The more we care for the happiness of others, the greater is our own sense of well-being. Cultivating a close, warm-hearted feeling for others automatically puts the mind at ease. It is the ultimate source of success in life. 
        Càng quan tâm đến hạnh phúc của người khác, chúng ta càng thấy an lạc. Nuôi dưỡng cảm giác thân thiết ấm áp đối với người kháctự nhiên làm ta thoải mái trong tâm. Đó là nguồn gốc tối hậu của thành công trong đời.

31. True compassion is universal in scope. It is accompanied by a feeling of responsibility. 
         Từ tâm thực sự có tính cách hoàn vũ. Từ tâm luôn luôn cóý thức trách nhiệm đi kèm.

32. We must recognize that thesuffering of one person orone nation is the suffering of humanity. That the happiness of one personor nation is the happiness of humanity. 
        Chúng ta phải biết rằngnỗi đau khổ của một người hay một quốc gia là nỗi đau khổ của toàn thể loài người. Niềm hạnh phúc của một người hay một quốc gia là niềm hạnh phúc của toàn thể loài người.

33. I believe all suffering is caused byignorance. People inflict pain onothers in the selfish pursuit of theirhappiness or satisfaction. Yet truehappiness comes from a sense ofpeace and contentment, which inturn must be achieved through thecultivation of altruism, of love andcompassion, and elimination ofignorance, selfishness, and greed.
        Tôi tin rằng mọi khổ đauđều sinh ra từ ngu muội.Người ta gây đau đớn cho người khác,khi ích kỷ theo đuổi hạnh phúchay thỏa mãn riêng mình.Tuy nhiên, hạnh phúc thật sựđến từ cảm giác an bình và hài lòng,tạo ra bởi nuôi dưỡng lòng vị tha,tình yêu, từ tâm, xóa bỏ ngu muội,ích kỷ, và tham lam.

34.

Take care of your Thoughts, because they become Words 
Take care of your Words, because they will become Actions
Take care of your Actions, because they will become Habits. 
Take care of your Habits, because they will form your Character. 
Take care of your Character, because it will form your Destiny, and your Destiny will be your Life

Cẩn thận với Tư Tưởng của bạn, vì chúng sẽ thành Lời Nói. 
Cẩn thận với Lời Nói của bạn, vì chúng sẽ thành Hành Động.
Cẩn thận với Hành Động của bạn, vì chúng sẽ thành Thói Quen.
Cẩn thận với Thói Quen của bạn, vì chúng sẽ uốn nắn Nhân Cách bạn.
Cẩn thận với Nhân Cách của bạn, vì nó sẽ định Số Phận bạn và Số Phận của bạn sẽ là Cuộc Đời bạn.


35. Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha!
        Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha! 

 

Nguồn Internet