Top 1: Hình thức của động từ

Để các bạn đang luyện thi Toeic có thể nắm được những loại căn bản trong các câu hỏi về hình thức của động từ, Ce Phan biên soạn lại các trường hợp mà bạn sẽ gặp nhiều lần trong các bài kiểm tra Toeic Reading. Sau khi học xong phần lý thuyết bạn nên thực hành các bài tập. Mỗi bài tập gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và được biên soạn theo các chủ đề ngữ quan trọng dành riêng cho Toeic.

Pattern 1: Tìm động từ thích hợp trong câu

The president of the First One Bank assured its customers that it …………..quality service despite the ongoing restructuring plan.

A.    Maintain                           B.    To maintain                           C. will maintain                            D. maintaining


 • Phân tích: Một câu cần có động từ, và trong trường hợp có liên từ “that” liên kết giữa 2 mệnh đề thì chắc chắn mệnh đề đó cũng phải có động từ. Vậy trong chỗ trống ta cần một động từ. Đáp án chính xác đi với chủ ngữ “it” chỉ có thể là “will maintain”.
 • Dịch nghĩa: Giám đốc ngân hàng First One  đã trấn an khách hàng của mình rằng chất lượng dịch vụ vẫn tốt như trước cho dù kế hoạch tái cấu trúc của ông ấy đang được tiến hành
 • Từ vựng: assuretrấn an    quality - chất lượng   despite - cho dù  ongoing đang được tiến hành, đang diễn ra  restructuring plankế hoạch tái cấu trúc bộ máy
 • Vậy C là đáp án chính xác.


Phương pháp giải quyết: Khi giải quyết câu hỏi, việc đầu tiên cần làm là xác định động từ.

 Pattern 2: Chia hình thức đúng của động từ

Mr Hoffman, the marketing director, has …………..that every department head works collaboratively to overcome the recent financial difficulty.

A.    Suggestion                 B.    Suggest                 C. suggesting                               D. suggested


 • Phân tích: Theo sau “have” ta cần một động từ ở dạng Quá khứ phân từ. Trong đáp án, chỉ có D-suggested là đáp án chính xác nhất.
 • Dịch nghĩa: Ông Hoffman, giám đốc tiếp thị, đã đề nghị các trưởng phòng cố gắng hợp tác để khắc phục tình trạng khó khăn về tài chính trong thời gian gần đây.
 • Từ vựng: head - trưởng phòng, trưởng bộ phận    collaboratively - (một cách) hợp tác   overcome - vượt qua, chế ngự
 • Vậy D là đáp án chính xác.

Phương pháp giải quyết: Tìm động từ của câu và xác định xem động từ đó đã được chia ơ hình thức đúng hay chưa.
 

1-  Động từ khuyết thiếu: Can/could/ must…+ bare-infinitive (động từ nguyên mẫu không “to”)

2-  Have+ Past Participle- nếu theo sau “have” là một động từ thì động từ đó phải được dùng ở dạng quá khứ phân từ

3-  Be + Past participle- khi “be” được dùng với nghĩa bị động thì theo sau đó phải là một động từ ở dạng quá khứ phân từ
       
     Be + V-ing- Khi “be” được dùng với nghĩa chủ động thì động từ theo sau nó phải là động từ có hình thức tiếp diễn

 Pattern 3: Động từ trong câu mệnh lệnh

Please, …………..all questions regarding this project to my secretary while I am away for the business conference.

A.    Forwards                                   B.    Forward                  C. to forward                             D. forwarding


 • Phân tích: Đối với câu mệnh lệnh thì chắc chắn động từ sẽ phải dùng ở dạng nguyên mẫu không “to”. Vậy đáp án chính xác sẽ phải là B-forward
 • Dịch nghĩaCác bạn vui lòng gửi tất cả các câu hỏi liên quan đến dự án cho thư ký của tôi trong thời gian tôi đi tham dự hội nghị công việc
 • Từ vựng: regarding - liên quan đến    secretary - thư ký   conference - hội nghị
 • Vậy B là đáp án chính xác.


Phương pháp giải quyết: Xác định xem động từ có phải ở dạng nguyên mẫu không “to” hay không.

 


 

Biên tập: Ce Phan

Big Step Toeic 

Trung tâm Anh ngữ CEP- Bình Thạnh

 

1- Có bất kỳ thắc mắc nào, hãy vui lòng để lại lời nhắn của bạn bên dưới phần bình luận. Thầy cô sẽ sẵn lòng giải đáp bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới bài học. 

2- Hãy tham khảo các bài học khác trong cùng chuyên mục: Toeic Reading

3- Thực hành với các câu hỏi trắc nghiệm