Bài tập 2: Sự hòa hợp về thì

Để thực sự sẵn sàng trước các câu hỏi trắc nghiệm trong đề Toeic reading. Bài Thực hành- Sự hòa hợp về thì là cách vận dụng những gì đã học trong bài học Lý thuyết- Sự hòa hợp về thì đã được đăng kỳ trước. 

Bạn có thể viết các kết quả bên dưới phần bình luận, hoặc cũng có thể gửi kèm các thắc mắc của bạn xoay quanh các câu hỏi trong bài thực hành này

      

1. They …................ table tennis when their father comes back home.

    A. will play           B. will be playing C. play             D. would play

 

2. Almost everyone …................ for home by the time we arrived. 

     A. leave                B. left                    C. leaves          D. had left

 

3. While her husband was in the army, Mary …................ to him twice a week.

    A. was reading   B. wrote                C. was written   D. had written

 

4. I couldnt cut the grass because the lawn mower …................ a few days previously.

     A. broke down    B. has been broken C. had broken down    D. breaks down

 

5. I have never played badminton before. This is the first time I …................ to play.

    A. try                     B. tried                 C. have tried    D. am trying

 

6. By the end of next year, George …................ English for two years.

     A. will have learned B. will learn    C. has learned  D. would learn

 

7. The man got out of the car, …................ round to the back and opened the book.

    A. walking            B. walked             C. walks           D. walk

 

8. Henry …................ into the restaurant when the writer was having dinner.

     A. was going        B. went                C. has gone     D. did go

 

9. He will take the dog out for a walk as soon as he …................ dinner.

    A. finish                B. finishes          C. will finish     D. finishing

 

10. Ask her to come and see me when she …................ her work.

     A. finish                B. has finished   C. finished       D. finishing 

Biên tập: Ce Phan

Big Step Toeic

Trung tâm Anh ngữ CEP- Bình Thạnh

 

Bài tập cùng chuyên mục: Practice 1- Sự hòa hợp về thì