Bài tập 1: Cụm động từ và thể bị động

Để thực sự sẵn sàng trước các câu hỏi trắc nghiệm trong đề Toeic reading. Bài Thực hành- Cụm động từ và thể bị động là cách vận dụng những gì đã học trong bài học Lý thuyết- Cụm động từ và thể bị động đã được đăng kỳ trước. 

Bạn có thể viết các kết quả bên dưới phần bình luận, hoặc cũng có thể gửi kèm các thắc mắc của bạn xoay quanh các câu hỏi trong bài thực hành này.

1. The company’s travel budget has …………….substantially

    A. reduced     B. reduce         C. been reduced    D. reducing

 

 2. The accounting manager has …………….all budget reports

      A. reviewing    B. reviewed     C. been reviewed   D. reviews 

 

3. The proposal has …………….by my secretary

    A. revised        B. revising       C. revise               D. been revised

 

 4. The company will ……………. its staff by 20 percent

     A. be reduced    B. reducing     C. reduce           D. reduction

 

5. Many econimists have strongly ……………. the government’s new bill to raise the property tax

    A. criticism         B. criticize       C. criticizing      D. criticized

 

 6. Please remember that all application material should ……………. by next Friday.

       A. send             B. to sending    C. be sent         D. sending

 

​7. Money refunds will ……………. into your account within 7 days of your claim.

    A. deposited       B. to deposit    C. depositing     D. be deposited

 

 8. The new managing director ……………. a more effective management structure.

      A. propose        B. proposed      C. proposal        D. proposing

9. J&B Co. will be ……………. its new line of home appliances next month.

   A. introduce       B. introducing   C. introduces     D. introduced

 

 10. All requests for office supplies should be ……………. to Mr. Park by noon.

     A. submitting        B. submit           C. submitted       D. submission

 

Biên tập: Ce Phan

Big Step Toeic

Trung tâm Anh ngữ CEP- Bình Thạnh

 
Bài tập cùng chuyên mục: Practice 2- cụm động từ và thể bị động