Bài tập 2: Sự hòa hợp của động từ nguyên mẫu trong câu

Để thực sự sẵn sàng trước các câu hỏi trắc nghiệm trong đề Toeic reading. Bài Thực hành- Sự hòa hợp của động từ nguyên mẫu trong câu là cách vận dụng những gì đã học trong bài học Lý thuyết- Sự hòa hợp của động từ nguyên mẫu trong câu đã được đăng kỳ trước. 

Bạn có thể viết các kết quả bên dưới phần bình luận, hoặc cũng có thể gửi kèm các thắc mắc của bạn xoay quanh các câu hỏi trong bài thực hành này.

1.    Try ______________ so many mistakes.

         A. not to make       B. not make             C. to make not               D. make no

 

2.    Let me______________ from you soon.

         A. to hear                B. hear                      C. hearing                        D. heard

 

3.    John is too stupid______________ understand this.

         A. to                          B. not to                   C. to not                          D. fo

 

4.    The wind is______________ to blow the roof off.

         A. strong enough    B. too strong          C. quiet strong                D. very strong

 

5.    My father is ______________ to stay up late.

         A. too tired               B. enough tired       C. tired enough             D. so tire

 

6.    John wanted me______________ him.

          A. to be helping       B. help                      C. to help                       D. I help

 

7.    I want______________ early tomorrow morning.

          A. to leave                  B. leaving                 C. me leave                  D. me leavin

 

8.    The mechanic needs______________ a new muffler on your car.

           A. to put                       B. putting                 C. to be put                 D. to putting

 

9.    Our house needs______________.

            A. to paint                    B. to be painting     C. to be paint               D. painting

 

10.    Do you want ______________ by the doctor?

            A. to examine               B. to be examined    C. being examined   D. being to examine

 

1 (B)       2 (B)           3 (A)        4 (A)       5 (A)       6 (C)         7 (A)       8 (A)       9 (D)        10 (B)

 

Biên tập: Ce Phan
Big Step Toeic 
Trung tâm Anh ngữ CEP- Bình Thạnh

 

Làm bài tập cùng chuyên mục: Practice 1- Sự hòa hợp của động từ nguyên mẫu trong câu