Top 6: Danh động từ (V_ing)

Để các bạn đang luyện thi Toeic có thể nắm được những loại căn bản trong các câu hỏi về danh động từ (V_ing), Ce Phan biên soạn lại các trường hợp mà bạn sẽ gặp nhiều lần trong các bài kiểm tra Toeic Reading. Sau khi học xong phần lý thuyết bạn nên thực hành các bài tập. Mỗi bài tập gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và được biên soạn theo các chủ đề ngữ quan trọng dành riêng cho Toeic.

Pattern 1: Phân biệt danh từ và danh động từ.

To better serve our custormers, we are in the process of ........a secure server for credit card purchases.

(A) establish                (B) establishment                 (C) established              (D) establishing


  • Phân tích: Theo sau giới từ of phải là danh từ hoặc danh động từ. Nhưng ngay sau chỗ trống là một túc twfneen ta phải điền vào đó danh động từ có vai trò như một động từ.
  • Dịch nghĩa: Để phục vụ khách hàng tốt hơn, chúng tôi đang lắp đặt một server có độ an toàn cao cho các khoản giao dịch bằng thẻ tín dụng
  • Từ vựng: in the process of:đang, trong quá trình; establish: thiết lập, lắp đặt; secure: an toàn
  •  Đáp án đúng(D) establishing

Phương pháp giải quyết: Nếu sau chỗ trống là danh từ thì phải điền vào đó một danh động từ, còn nếu theo sau chỗ trống không phải là danh từ thì phải điền vào đó một danh từ.

    1.  Danh động từ không đi cùng mạo từ.
         * Ngược lại, danh từ có thể đi cùng mạo từ.
    2.  Vì danh động từ có tính chất của động từ nên danh từ theo sau nó đóng vai trò là túc từ.
         * Danh từ không thể có một danh từ khác đóng vai trò túc từ theo sau nó

 

Pattern 2: Cụm từ và động từ dùng chung với danh động từ

Some analysts suggest........desktop operating systems to lower security costs and issues.

(A) to diversify              (B) diversifying              (C) diversified           (D) diversification


  • Phân tích: Vì theo sau động từ suggest là một danh động từ đóng vai trò túc từ nên ta phải điền vào chỗ trống từ diversifying.
  • Dịch nghĩa: Một vài nhà phân tích đề nghị nên đa dạng hóa hệ điều hành máy tính để bàn để cắt giảm các chi phí và sự cố an ninh.
  • Từ vựng: analyst: nhà phân tích; diversify: đa dạng hóa; operating system: hệ điều hành; lower: làm giảm; security: an ninh.
  •  Đáp án đúng(B) diversifying.

Phương pháp giải quyết: Liệt kê những cụm từ và động từ theo sau là danh động từ và học thuộc chúng.

 

Cụm từ và động từ theo sau là danh động từ.
  1. Những động từ theo sau là danh động từ.
      Suggest / discontinue / finish-ing
      Continue to do / -ing.

   2. Những cụm từ theo sau là danh động từ.
       Have difficulty -ing                                                  Be capable of -ing
       Succeed in –ing                                                        Keep(on) –ing
       Upon -ing

 

Biên tập: Ce Phan
Big Step Toeic 
Trung tâm Anh ngữ CEP- Bình Thạnh

 

1- Có bất kỳ thắc mắc nào, hãy vui lòng để lại lời nhắn của bạn bên dưới phần bình luận. Thầy cô sẽ sẵn lòng giải đáp bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới bài học. 

2- Hãy tham khảo các bài học khác trong cùng chuyên mục: Toeic Reading

3- Thực hành với các câu hỏi trắc nghiệm