Câu hỏi dạng who/where

Lắng nghe và chọn câu trả lời đúng cho từng câu hỏi, sau khi nghe lại lần 2, hãy điền vào chỗ trống.

1.  A          B             C    

Q.  .....…….……………….. the expensive report?

(A) Its costs more than  .....…….………………...
(B) The tree are  .....…….………………….
(C) In your  .....…….………………..

 

2.  A          B             C    

Q.  .....…….……………….. take here to the airport?

(A) The plane leaves  .....…….………………..
(B) Robert can do it.
(C)  .....…….………………..

 

3.  A          B             C    

Q.   .....…….……………….. a good place to eat?

(A)  .....…….……………….. and steak.
(B) Try the restaurant  .....…….………………...
(C)  .....…….……………….. in the morning.

 

4.  A          B             C    

Q.   .....…….……………….. belong to?

(A) It is mine.
(B) No, I didn’t  .....…….………………...
(C) It’s not  .....…….………………..

 

5.  A          B             C    

Q.   .....…….……………….. pay phone?

(A) I think you should  .....…….………………..
(B) Yes, you an  .....…….………………...
(C) There’s one  .....…….…………………

 

6.  A          B             C    

Q.  .....…….……………….. about my missing credit card?

(A) Tell the man  .....…….……………….. back there.
(B) No, I’ll pay  .....…….………………...
(C) I  .....…….……………….. to mechanic yesterday

 

1. (C)    2 (B)     3 (B)    4 (A)     5 (C)     6(A)

1. Q- where did you leave ; (A)-fifty dollars; (B)-full of leaves; (C)- mail box

2. Q- who is going to; (A)- in two hours; (C)- by car

3. Q- where I can find; (A)- chicken soup; (B)- across the street ; (C) place the order

4. Q- who does this booklet; (B)- buy books; (C)- long enough

5. Q- where’s the nearest; (A)- call me back later; (B)- pay the cashier; (C)- next to the bus stop

6. Q- who do I talk to; (A)- at the desk;  (B)- i cash;  (C) talk about my car

 

Biên tập: Ce Phan
Theo: Big Step Toeic
Trung tâm Anh ngữ CEP- Bình Thạnh

 
Luyện cách tránh bẫy câu hỏi who/where ở đây