1. congestion | kənˈdʒestʃən |

Synonym: crowding, overcrowding

Collocations:

-traffic/road/airport congestion

-cause/increase congestion

-reduce/ease congestion

-congestion charge/charging

Ex: The problems of traffic congestion will not disappear in a hurry.

...............................................................................................................................................................................................................................…

2. crowded | ˈkraʊdəd |

Synonym: busy, congested

Collocations:

-crowded with people

-a crowded bus/street/train

Ex: He peered slowly around the small crowded room.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. motorist | ˈmoʊtərɪst | 

Collocations:

-urge/advise/warn motorists

-a passing/speeding motorist

Ex: Two-thirds (66.3%) of motorists were driving at, or above, the speed limit.

...............................................................................................................................................................................................................................…

4. neighbourhood | ˈneɪbəhʊd |

Synonym: area, district

Collocations:

-a safe/good/bad/poor/quiet neighbourhood

-a residential/run-down neighbourhood

Ex: He was born and grew up in the Flatbush neighbourhood of Brooklyn.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. traffic | ˈtræfɪk |

Synonym: vehicles

Collocations:

-a traffic jam/warden

-heavy/light traffic

-block/divert/disrupt/slow/halt raffic

-traffic congestion/control/lights

Ex: the problems of city life, such as traffic congestion

..............................................................................................................................................................................................................................…

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày