1. transport | trænˈspɔːrt |

Synonym: move, ship

Collocations:

-transport something by something

-transport something by aeroplane/helicopter/rail

-transport freight/cargo/goods

-ferries/ships/trucks transport things

Ex: There’s no petrol, so it’s very difficult to transport goods.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. urban | ˈɝːbən |

Synonym: city

Collocations:

--urban sprawl/renewal/regeneration/planning

-an urban neighbourhood/environment

-urban warfare/poverty/living

-an urban area/landscape/setting

Ex: Most of the population is an urban population.

...............................................................................................................................................................................................................................…

3. vehicle | ˈviːhɪkl̩ |

Collocations:

-a military/armoured/commercial vehicle

-a motor/utility/sport/emergency vehicle

-a stolen vehicle

Ex: a vehicle which was somewhere between a tractor and a truck

..................................................................................................................................................................................................................................

4. agriculture | ˈæɡrəˌkəltʃər |

Synonym: farming

Ex: The Ukraine is strong both in industry and agriculture.

...............................................................................................................................................................................................................................…

5. rural | ˈrʊrəl |

Synonym: country

Collocations:

-a rural area/community/population

-a rural economy/development/road

Ex: These plants have a tendency to grow in the more rural areas.

..............................................................................................................................................................................................................................…

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày