1. power | ˈpaʊər |

Collocations:

-the power of x

-the 10 th/12 th/100 th power

Ex: Any number to the power of nought is equal to one.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. prime number | ˈpraɪm ˈnʌmbr̩ |

Ex: his work on prime numbers, the building blocks of arithmetic

...............................................................................................................................................................................................................................…

3. theorem | ˈθɪrəm |

Collocations:

-a mathematical theorem

-prove a theorem

Ex: the central mathematical theorem underpinning the entire theory

..................................................................................................................................................................................................................................

4. three-dimensional | ˈθriː ˌdɪˈmenʃn̩əl |

Collocations:  a three-dimensional model/structure

Ex: the three-dimensional structure of DNA

..................................................................................................................................................................................................................................

5. two-dimensional | ˈtuː ˌdɪˈmenʃn̩əl |

Collocations:  two-dimensional image/picture/surface

Ex: The conifers looked like two-dimensional cutouts against the white sky.

..............................................................................................................................................................................................................................…

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày