1. constant | ˈkɑːnstənt |

Collocations:

-a constant of something

-a fundamental/universal constant

-a mathematical/physical constant

Ex: Two significant constants have been found in a number of research studies.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. deduct | dəˈdəkt |

Synonym: subtract

Collocations:

-deduct something from/for something

-deduct something from a salary/income/amount/account

-deduct a cost/amount/fee/point

-deduct expenses/payment/tax

Ex: Up to 5% of marks in the exams will be deducted for spelling mistakes.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. integer | ˈɪntədʒər |

Synonym: whole number

Ex: They asked patients to score the degree of discomfort or distress caused by their diagnostic test on an 0-6 interger scale.

...............................................................................................................................................................................................................................…

4. mean | ˈmiːn |

Ex: Take a hundred and twenty values and calculate the mean.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. median | ˈmiːdiən |

Collocations: a median income/age/price/estimate

Ex: The median sentence for hard drugs offences increased by 60 per cent from 150 in 1982 to 240 days in 1986.

..............................................................................................................................................................................................................................…

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các từ vựng theo phiên âm bên cạnh

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày