1. add | ˈæd |

Synonym: total

Ex: More than a quarter of seven year-olds cannot add up properly.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. calculation | ˌkælkjəˈleɪʃn̩ |

Synonym: sum

Collocations:

-a calculation of something

-perform/make a calculation

-a calculation shows/suggests/indicates something

Ex: His calculations showed that the price index would go down by half a per cent.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. divide | dɪˈvaɪd | 

Synonym: split, separate, segregate

Collocations:

-divide something into something

-divide something between people

-divide a nation/community/society/country

-divide something evenly/equally/roughly/broadly

Ex: It will be easiest if we divide them into groups.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. equal | ˈiːkwəl | 

Collocations:

-equal a sum/total/amount

Ex: 9 percent interest less 7 percent inflation equals 2 percent.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. even | ˈiːvn̩ |

Synonym: constant

Ex: The brick-built property keeps the temperature at an even level throughout the year.

.................................................................................................................................................................................................................................

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các từ vựng theo phiên âm bên cạnh

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày