1. mathematical  | ˌmæθəˈmætɪkl̩ | 

Collocations:

-a mathematical concept/formula

-a mathematical calculation/equation

Ex: It’s a mathematical certainty that there is life on other planets.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. multiply  | ˈmʌltɪplaɪ | 

Collocations:

-multiply x by y

-multiply x tenfold/exponentially

Ex: The frequency was multiplied by the distance to find the speed of sound at each temperature.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. odd  | ˈɑːd | 

Collocations:

-an odd number

Ex: Multiplying an odd number by an add number always gives an odd number.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. sign  | ˈsaɪn |

Synonym: indication, symptom

Collocations:

-a sign of something

-a sign of life/recovery/improvement/progress

-a sign of problem

-no sign of something

Ex: They are prepared to hand back a hundred prisoners of war a day as a sign of good will.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. subtract  | səbˈtrækt |

Synonym: take away

Collocations:

-subtract something from something

-subtract a number/value/cost

Ex: Mandy subtracted the date of birth from the date of death.

.................................................................................................................................................................................................................................

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các từ vựng theo phiên âm bên cạnh

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày