1. bacteria | bækˈtɪriə |

Collocations:

-bacteria kill/infect/invade/destroy something

-bacteria spread/multiply/thrive

-harmful/deadly/resistant bacteria

Ex: The viruses and bacteria of most diseases are in the air around us every day.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. cell | ˈsel |

Collocations:

-a stem/blood/cancerous/normal cell

-the cell wall/membrane

-a cell divides

-a cell contains/produces/lines/secretes something

Ex: Those cells divide and give many other different types of cells.

...............................................................................................................................................................................................................................…

3. germ | ˈdʒɝːm |

Synonym: bacteria

Collocations:

-germs spread/multiply

-germs infect/attack something

-something kills/destroys/eliminates germ

Ex: a germ that destroyed hundreds of millions of lives

..................................................................................................................................................................................................................................

4. hereditary | həˈredəˌteri |

Synonym: genetic, inherited

Collocations:

-a hereditary disease

-a hereditary trait/characteristic/factor

Ex: Cystic fibrosis is the commonest fatal hereditary disease.

...............................................................................................................................................................................................................................…

5. toxic | ˈtɑːksɪk |

Synonym: poisonous, dangerous

Collocations:

-toxic to someone/something

-highly/potentially toxic

-a toxic chemical/substance/metal/effect

-toxic waste/fumes/material/gas/emissions

Ex: These products are not toxic to humans.

..............................................................................................................................................................................................................................…

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày