1. land | ˈlænd |

Collocations: land surrounds something

Ex: It isn’t clear whether the plane went down over land or sea

..................................................................................................................................................................................................................................

2. landscape | ˈlændˌskep |

Synonym: scenery

Collocations:

-a landscape of something

-change/trasform/alter the landscape

-a rural/urban landscape

-a beatiful/bleak/barren/desert landscape

Ex: We moved to Northamptonshire and a new landscape of hedges and fields.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. mountain | ˈmaʊntən |

Collocations:

-climb/scale/ascend/descend a mountain

-a snow-capped/forested/steep mountain

-a mountain valley/village/resort

-a mountain goat/lion/gorilla

Ex: Ben Nevis, in Scoland, is Britain’s hightest mountain.

...............................................................................................................................................................................................................................…

4. ocean | ˈoʊʃn̩ |

Synonym: the sea

Collocations:

-the vast/deep/open ocean

-an ocean current/wave

-the ocean floor

Ex: new technology used to explore the deep ocean

..................................................................................................................................................................................................................................

5. air | ˈer |

Collocations:

-cold/warm/hot air

-fresh/clean air

-air pollutionquality

Ex: Every living creature needs air to breathe.

..............................................................................................................................................................................................................................…

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày