1. ice | ˈaɪs |

Collocations:

-ice melts/thaws

-an ice cube/floe

-thin/dry/black/polar/arctic ice

Ex: Glaciers are moving rivers of ice.

...............................................................................................................................................................................................................................…

2. oil | ˌɔɪl |

Collocations:

-oil prices/supplies/production

-an oil refinery/pipeline/well/rig/spill

-pump/extact/import/export oil

Ex: The company buys and sells about 600,000 barrels of oil a day.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. rock | ˈrɑːk |

Synonym: stone

Collocations:

-solid/volcanic/sedimentary rock

-a rock formation/outcrop/ledge/pool

-rock salt/sediment/ash

Ex: A little way below the ridge was an outcrop of rock that made a rough shelter.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. soil | ˌsɔɪl |

Collocations:

-fertile/well-drained/rich soil

-sandy/moist/acidic/chalky soil

-soil ersion/moisture

-a soil sample

Ex: We have the most fertile soil in Europe.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. climate | ˈklaɪmət |

Synonym: weather

Collocations:

-the climate of somewhere

-a temperate/warm/tropical/humid/mild climate

Ex: Herbs tend to grow in temperate climates.

..............................................................................................................................................................................................................................…

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày