1. global warming | ˈɡloʊbl̩ ˈwɔːrmɪŋ |

Synonym: greenhouse efect, climate change

Ex: It may be too late to reverse the effects of global warming.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. greenhouse effect | ˈɡriːnˌhɑːws əˈfekt |

Synonym: global warming, climate change

Collocations:

-reduce/offset/slow down/increase the greenhouse effect

-cause/contribute to the greenhouse effect

Ex: Carbon dioxide in the atmosphere is contributing to the greenhouse effect.

...............................................................................................................................................................................................................................…

3. season | ˈsiːzn̩ |

Synonym: period, time

Collocations:

-the festive/holiday/shopping season

-the breeding/mating season

Ex: birds arriving for the breeding season

..................................................................................................................................................................................................................................

4. drought | ˈdraʊt |

Collocations:

-a prolonged/severe/devastating drought

-drought affects/hits/devastates somewhere

-drought conditions

Ex: Drought and famines have killed up to two million people here.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. earthquake | ˈɝːθˌkwek |

Synonym: tremor

Collocations:

-a devastating/massive/powerful earthquake

-an earthquake zone

-an earthquake strikes/hits/rocks somewhere

Ex: Two powerful earthquakes struck western Japan yesterday.

..............................................................................................................................................................................................................................…

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày