1. coast | koʊst |

Collocations:

-on/along/off the coast

-the north/east/south/west coast

-the Adriatic/Caribbean/Atlantic coast

-a coast guard

Ex: Campsites are usually situated along the coast, close to beaches.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. countryside | ˈkʌntrisaɪd |

Synonym: landscape

Collocations:

-in the countryside

-open/surrounding/beautiful countryside

Ex: Urban areas are often slightly warmer than the surrounding countryside.

...............................................................................................................................................................................................................................…

3. flood | ˈfləd |

Collocations:

-a bad/devastating/flash flood

-a flood hits/sweeps somewhere

Ex: More than 70 people were killed in the floods, caused when a dam burst.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. environment | ənˈvaɪrənmənt |

Synonym: the wild, the natural world, the countryside

Collocations:

-protect/preserve/conserve the environment

-damage/pollute/harm the environment

-an environment minister/spokesman/department

Ex: Their aim is to increase income from tourism without damaging the environment

..................................................................................................................................................................................................................................

5. forest | ˈfɔːrəst |

Collocations:

-in a forest

-dense/thick forest

-a tropical/rain forest

-a forest fire

Ex: Parts of the forest are still dense and inaccessible.

..............................................................................................................................................................................................................................…

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày