Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Nền kinh tế quốc gia sẽ như thế nào trong năm 2016?

Nền kinh tế quốc gia sẽ như thế nào trong năm 2016?

23/01/2016
Mức trung cấp

How will the national economy perform in 2016?

Core inflation in 2016 will not be much higher than that of 2015, at about 3 percent, while the inflation rate will be a little bit lower than core inflation, about 2-3 percent. The exchange rate and interest rate would bear hard pressure.

The predicted figures have been found in the National Finance Supervision Council’s (NFSC) report on Vietnam’s economic prospects in 2016.

NFSC believes the inflation rate would not be high in 2016 because of the forecast that  goods prices in the world will continue to decrease, which would help reduce domestic production costs. 

However, the goods price decrease in 2016 is believed to be less sharp than in 2015, therefore, the gap between the inflation rate and core inflation would not be as big as in 2015. 

Macroeconomic stability in the last three years (2013-2015) helped calm the public. The total demand in 2016 is expected to be higher than in 2015, which would be an important factor to affect inflation. However, the consumer price increases would not be big and within control, despite the minimum wage increase for civil servants in 2016.

If the inflation rate is 2-3 percent as predicted, the rate would be curbed lower than the targeted 5 percent set by the National Assembly.

Regarding the possible impact of the exchange rate adjustment on inflation, NFSC estimates that every one percent of the dong devaluation would make the inflation rate increase by 0.06-0.1 percent, which means the impact would be weaker than that in the high inflation period.

Trade deficit would be higher 

NFSC sees favorable conditions for the payment balance in 2016, including the foreign direct investment (FDI) disbursement, which is expected to increase from $13.2 billion in 2015 to $13.5 billion in 2016.

Meanwhile, the foreign portfolio investment is believed to increase this year as foreign investors are encouraged by continued macroeconomic stability, even though the US FED’s decision on raising the prime interest rate recently is believed to affect capital flow to emerging economies.

The State Securities Commission (SSC) believes that the foreign investments on Vietnamese stocks would be increasing as a result of the new policy which allows foreign investors to hold up to 100 percent of stakes in Vietnamese businesses.

However, NFSC warned that the trade deficit is likely to be higher than in 2015 as a result of the higher input materials for domestic production once the national economy warms up. The $4 billion worth of trade deficit has been projected for 2016, higher than $3.2 billion in 2015.

The overseas remittance, which was worth $13 billion in 2015, is believed to rise to $14 billion this year.

Source: VIETNAMNET

 

 

Nền kinh tế quốc gia sẽ như thế nào trong năm 2016?

Lạm phát cơ bản năm 2016 sẽ không cao hơn nhiều so với năm 2015 chỉ khoảng 3%, trong khi tỷ lệ lạm phát thấp hơn một chút so với lạm phát cơ bản, khoảng 2 -3%. Tỷ giá và lãi suất sẽ phải chịu áp lực nặng nề.

Dự đoán được tìm thấy trong báo cáo của Hội đồng Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC) về triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm 2016

NFSC tin rằng tỷ lệ lạm phát sẽ không cao trong năm 2016 bởi vì dự báo rằng giá hàng hóa trên thế giới sẽ tiếp tục giảm, điều này sẽ giúp giảm chi phí sản xuất hàng nội địa.

Tuy nhiên, giá cả hàng hóa giảm trong năm 2016 được cho là ít rõ nét hơn so với năm 2015, vì thế, khoảng cách giữa tỷ lệ lạm phát và lạm phát cơ bản sẽ không lớn như năm 2015.

Thống kê kinh tế vĩ mô trong giai đoạn ba năm (2013-2015) đã giúp trấn an công chúng. Tổng cầu năm 2016 được hy vọng là sẽ cao hơn năm 2015, đây là một nhân tố quan trọng tác động đến lạm phát. Tuy nhiên, giá tiêu dùng sẽ tăng không nhiều và trong vòng kiểm soát, mặc dù lương tối thiểu sẽ tăng trong năm 2016 đối với các công chức nhà nước.

Nếu tỷ lệ lạm phát là 2-35 như dự báo, thì tỷ lệ này thấp hơn mục tiêu 5% của Quốc hội.

Về tác động có thể có của việc điều chỉnh tỷ giá dựa vào lạm phát, NFSC ước tính rằng mỗi một phần trăm của sự mất giá VND sẽ làm cho tỷ lệ lạm phát tăng từ 0.06 -0.1%, điều này có nghĩa là tác động sẽ yếu hơn trong thời kỳ lạm phát cao.

Thâm hụt thương mại sẽ cao hơn

NFSC nhìn thấy những điều kiện thuận lợi cho cán cân thanh toán năm 2016, bao gồm các khoản giải ngân từ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), được mong đợi sẽ tăng từ 13.2 tỷ USD lên 13.5 tỷ USD trong năm 2016.

Trong khi đó, danh mục vốn đầu tư nước ngoài được cho là sẽ tăng trong năm 2016 vì các nhà đầu tư nước ngoài được khuyến khích bởi nền kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì sự ổn định, mặc dù quyết định của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) về việc nâng lãi suất cơ bản gần đây được cho là ảnh hưởng đến luồng vốn chảy vào các nền kinh tế mới nổi.

Uỷ ban chứng khoán Quốc gia (SSC) tin rằng đầu tư nước ngoài vào cổ phiếu Việt Nam sẽ tăng là kết quả từ chính sách mới cho phép các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 100% vốn góp trong các doanh nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, NFSC cảnh báo rằng thâm hụt thương mại sẽ cao hơn năm 2015 do giá nguyên liệu đầu vào để sản xuất hàng trong nước cao hơn khi nền kinh tế quốc gia khởi sắc. Dự báo thâm hụt thương mại năm 2016 là 4 tỷ USD, cao hơn 3.2 tỷ USD năm 2015.

Lượng kiều hối năm 2015 đạt 13 tỷ USD, và dự kiến tăng lên 14 tỷ USD trong năm nay.

 

Dịch bởi: ruacon009

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục