Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến- Âm nhạc (Music)

Topic- Music

What would life be like without music? I wonder how music started. It is an important part of every culture on Earth.

I wonder when we first became interested in music. I also wonder when we first become interested in music. Is it when we are a baby?

Some people think our interest in music starts before we are born. Music is an essential part of my day. It changes my feeling and puts me in a good mood.

There's nothing better to do on a train or bus than put on my headphones. I like all kinds of music, from classical and opera to jazz, rock and world music.

I'm always looking for something new. Sometimes I hear a song or piece of music on the TV or radio. I have to find out who it is. Do you do that?

I'm sure I'll keep collecting CDs or mp3s until I'm a hundred. Perhaps I won't be able to hear it then!

Source: Listen A Minute

 

 

Chủ đề- âm nhạc

Cuộc sống sẽ như thế nào nếu có âm nhạc? Tôi tự hỏi âm nhạc bắt đầu như thế nào. Nó là một phần quan trọng của mọi nền văn hóa trên Trái Đất.

Tôi thắc mắc lần đầu chúng ta trở nên quan tâm đến âm nhạc là khi nào. Tôi cũng tự hỏi lần đầu chúng ta trở nên quan tâm đến âm nhạc khi nào. Đó là khi chúng ta là một đứa trẻ?

Một số người nghĩ rằng chúng ta cảm nhận được âm nhạc bắt đầu trước khi chúng ta sinh ra. Âm nhạc là một phần thiết yếu mỗi ngày của tôi. Nó thay đổi cảm giác của tôi và đặt tôi vào một tâm trạng tốt hơn.

Không có việc gì để làm trên xe lửa tốt hơn việc đem theo tai nghe. Tôi thích tất cả các loại nhạc, từ cổ điển và opera đến jazz, rock và âm nhạc địa phương của các nước khác.

Tôi luôn tìm kiếm một cái gì đó mới. Đôi khi tôi nghe một bài hát hoặc bản nhạc trên Tivi hoặc radio. Tôi phải tìm ra ai vừa hát bài đó? Bạn có làm vậy không?

Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ tiếp tục sưu tâm các đĩa CD hoặc MP3 cho đến khi tôi 100 tuổi. Có thể sau đó tôi không thể nào nghe được chúng nữa.

 

Dịch bởi: Hoài Thương

Trung tâm Anh ngữ CEP