Bài viết liên quan:

HEROES

I don't really have a hero. There are many people I respect, but they are not really my hero. Some people choose very strange heroes. My friends have rock stars and football players as heroes. Of course, these people are very good at what they do, but they're not really heroes. They get lots of money for doing what they love. When they're not singing or playing football, I wonder what they're doing. I think most of the world's heroes are unsung heroes. People who work to help others every day. We generally don't notice these heroes. Then there are those who put their lives on the line for others. Fire fighters, police officers and soldiers are heroes. Without them, the world would be less safe.

Anh hùng

Không có một anh hùng nào trong mắt của tôi. Có rất nhiều người tôi tôn trọng, nhưng họ không thực sự là anh hùng của tôi. Một số người chọn người anh hùng của họ rất lạ. Bạn bè tôi coi những ngôi sao nhạc rock và những cầu thủ bóng đá như những anh hùng. Dĩ nhiên, những người này rất giỏi trong các bộ môn đó nhưng họ không thực sự là anh hùng. Họ nhận được rất nhiều tiền để làm điều họ yêu thích. Khi họ không hát hoặc chơi bóng, tôi tự hỏi họ sẽ làm gì. Tôi nghĩ rằng phần lớn anh hùng trên thế giới này là những anh hùng thầm lặng. Những người làm việc để giúp đỡ người khác mỗi ngày. Chúng ta thường không chú ý đến những việc họ làm. Và có những người đặt cuộc sống của người khác lên trên cuộc sống của họ. Lính cứu hỏa, cảnh sát và binh sĩ là những anh hùng. Nếu không có họ, thế giới sẽ ít an toàn hơn.

Dịch bỏi Đinh Nguyên