Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề - Bài kiểm tra (Tests)

Tests

I hate tests. Who was it who decided that tests are a good way to test your knowledge? Probably someone who liked putting students through pain. Tests are so unfair. People who are good at remembering lots of things for a short time are good at tests. People who are geniuses but panic in tests aren't good at tests. Many clever people fail tests. Sometimes you can be really unlucky and you get some stupid questions, so you fail. I'm sure there are better ways of testing without tests. Project work is good – that way the teachers can see how good your work is throughout the year. I suppose some tests are necessary. Driving tests are a good way of testing your ability – unless you have a bad day.

Những Bài Kiểm Tra

Tôi ghét các bài kiểm tra. Ai mà biết được bài kiểm tra là cách tốt nhất để kiểm tra kiến thức của bạn. Có lẽ một số người họ thích thử thách sinh viên của họ. Kiểm tra như vậy là không công bằng. Những người giỏi ghi nhớ nhiều thứ trong thời gian ngắn thì làm bài kiểm tra tốt. Những người là thiên tài sẽ không làm được các bài kiểm tra tốt. Nhiều người thông minh họ vẫn bị rớt các bài kiểm tra. Đôi khi bạn thật sự có thể không may mắn và bạn nhận một số câu hỏi ngớ ngẩn, vì vậy bạn thất bại. Tôi chắc chắn rằng có nhiều cách để thử nghiệm mà không cần làm bài kiểm tra. Làm việc theo chủ đề là cách tốt mà giáo viên có thể nhìn nhận kết quả tốt của bạn trong suốt năm. Tôi cho rằng một số bài kiểm tra là cần thiết. Kiểm tra lái xe là cách tốt nhất để kiểm tra khả năng của bạn- trừ khi bạn có một ngày tồi tệ .

Dịch bởi Hoài Thương

Trung tâm Anh ngữ CEP