Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề - Mưa (Rain)

 

Rain

"Rain, rain go away. Come back another day." This is a nursery rhyme we used to sing in England when we were small. We wanted it to stop raining so we could play. There was nothing more depressing than looking at the rain outside the window when we really wanted to go to the park. People around the world have different opinions on rain. I went to Dubai once and it rained. People were dancing in the streets. They said that rain was so precious. They think it's a special occasion when it rains so they like to feel it on their skin. That makes sense. I do the same when it snows. People in Alaska might think that's strange. I wonder how global warming will affect rain. More in some countries, less in others.

Mưa

Mưa, mưa hết. Mưa trở lại một ngày khác. Đây là một câu hát chúng tôi từng hát ở Anh khi chúng tôi còn nhỏ. Chúng tôi muốn trời dừng mưa lại và chúng tôi có thể chơi được. Không có gì thêm buồn hơn nhìn mưa bênh ngoài cửa sổ trong lúc chúng ta thật sự muốn đi đến công viên. Mọi người trên thế giới có quan niệm khác nhau về mưa. Tôi đã đến Dubai một lần và trời mưa. Dân chúng đang nhảy múa trên đường phố. Họ nói rằng mưa là rất quý giá.  Họ nghĩ rằng  trời mưa là một dịp đặc biệt vì vậy họ thích cảm nhận nó qua làn da. Điều này thật thú vị. Tôi cũng làm như vậy khi có tuyết. Người ở Alaska có thể nghĩ rằng điều đó là lạ. Tôi tự hỏi làm thế nào sự nóng lên toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến mưa. Mưa nhiều hơn ở một số nước và ít hơn những nơi khác.

 

Dịch bởi: Hoài Thương

Trung tâm Anh ngữ CEP