Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề - Ngôn ngữ (Language)

LANGUAGE

Where would we be without language? We'd all be in our own worlds and we'd never really have a life. Can you imagine never talking to anyone? Of course if there was no language, we wouldn't be able to use body language or sign language. The fact that we do have languages means we have gone to the moon and built things like the Internet – which also needs a special computer language to work properly. I think language is amazing. It means we can tell anyone anything. I often think it's a shame there are so many languages in the world. If there was only one language, we could all communicate better. Perhaps that way, we'd all understand one another better. What would the world language be? At the moment, English


NGÔN NGỮ

Ở nơi nào chúng ta sẽ không dùng ngôn ngữ? Chúng ta sống trong thế giới riêng của chúng ta và chúng ta sẽ không có một cuộc sống giống nhau được. Bạn có thể tưởng tượng không bao giờ nói chuyện với bất kỳ ai. Tất nhiên, nếu là ở nơi đó không có ngôn ngữ, chúng ta sẽ không thể tài nào sử dụng ngôn ngữ cơ thể hay ngôn ngữ ký hiệu. Thực tế, chúng ta  có ngôn ngữ nghĩa là chúng ta đã đi đến mặt trăng và chúng ta đã xây dựng nên nhiều điều hay như là Internet- đó là một loại ngôn ngữ làm việc rất hiệu quả. Tôi nghĩ ngôn ngữ rất đáng kinh ngạc. Nó có nghĩa chúng ta có thể nói chuyện với bất kì ai hay điều gì. Tôi thường nghĩ, sẽ có sự ngượng ngùng vì có quá nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Nếu ở nơi đó chỉ có duy nhất một ngôn ngữ, tất cả chúng ta có thể giao tiếp tốt. Có lẽ như thế tất cả chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Tương lai ngôn ngữ của thế giới sẽ là ngôn ngữ nào? Tại thời điểm này, đó làTiếng Anh

Dịch bởi Hoài Thương

Trung tâm Anh ngữ CEP