Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề - Phỏng vấn xin việc (Job Interviews)

Job Interviews

Job interviews are always hit and miss for me. Sometimes I have a great interview and get the job. Other times, my interview bombs and I don't get the job. It's really important to prepare. You must also be confident and make sure the interviewer knows you really want the job. The trick is to make the interviewer think you are the best person for the job. I always wear my best suit and arrive early. I always smile when I walk into the interview room. First impressions are very important. It's also a good idea to talk about your experiences - sell yourself. Make sure you have a few good questions to ask at the end of the interview. Interview technique is something we learn over time – you get to relax more the more interviews you have.

Phỏng vấn xin việc

Phỏng vấn xin việc đối với tôi là hên xui thôi. Đôi khi tôi có một cuộc phỏng vấn thành công và có được việc làm. Mấy lần khác thì buổi phỏng vấn của tôi bị bể và thế là tôi không có được công việc đó. Việc chuẩn bị rất quan trọng. Bạn cũng phải tự tin và cho người phỏng vấn rằng bạn rất muốn có công việc đó. Bí quyết để đậu buổi phỏng vấn xin việc là chứng tỏ mình là người tốt nhất cho công việc đó. Tôi luôn luôn mỉm cười khi tôi bước vào phòng phỏng vấn. Những ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Nó về kinh nghiệm của mình cũng là một cách hay để rao bán khả năng của mình. Bạn phải chắc chắn rằng mình đã có sẵn những câu hỏi vào cuối buổi phỏng vấn. Kỹ thuật trả lời bài phỏng vấn là điều chúng ta cần học từ từ và bạn sẽ ngày càng thấy nhẹ nhàng hơn trong những lần phỏng vấn tiếp

Dịch bởi: Ce Phan

Trung tâm Anh ngữ CEP