Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề - Quan điểm (Opinions)

Opinions

We all have opinions on everything. Some of us have very strong opinions. Others have not-so-strong opinions. And then there are those who say they have no opinion, which I suppose is some kind of opinion. It's interesting how our opinions can be so different. Even on the smallest of things. It's also interesting to see how your opinions change as you get older. My opinions of other people change a lot. You have first impressions of someone – that's your initial opinion. Then, as you get to know them, your opinions of them can change – for better or worse. Whose opinion is right? I suppose it's the person who is strongest. They try to force their opinions on others. It's important to listen to and consider the opinions of other people.

 

Quan điểm

Tất cả chúng ta đều có quan điểm về mọi thứ. Một số chúng ta có quan điểm rất mạnh mẽ..Những người khác không có quan điểm mạng mẽ. Và sau đó có những người nói rằng họ không có quan điểm, mà tôi cho đó là một số laoij quan điểm. Thật thú vị là quan điểm chúng ta khác nhau như thế nào. Thậm chí trên cả các vật nhỏ nhất. Cũng thú vị khi thấy quan điểm của bạn thay đổi như thế nào khi bạn già đi. Quan điểm của tôi về những người khác thay đổi rất nhiều. Bạn có ấn tượng với ai đó lần đầu tiên – đó là quan điểm ban đầu của bạn. Sau đó ,như bạn biết họ, quan điểm của bạn trong số học có thể thay đổi cho tốt hơn hoặc tồi tệ hơn. Quan điểm của ai là đúng? Tôi cho đó là một người mạnh nhất. Họ cố áp đặt quan điểm của họ cho người khác. Điều quan trọng là lắng nghe và xem xét quan điểm của những người khác.

 

Dịch bởi: Ce Phan

Trung tâm Anh ngữ CEP