Bài viết liên quan:

 

Nghe chủ để - Tự do (Freedom)

Freedom

Freedom is a funny thing. It seems to mean different things in different countries. People in my country say they have freedom, but I don't think so. We have to go to school, we have to pay tax, we have to work, we have to do lots of things. That's not freedom. I'd say we have more freedom than people in other countries. There are many countries in the world where people are like slaves. They can't leave the country, can't get a passport, and have to work 16 hours a day. I wonder what a society would be like if everyone was totally free to do anything they wanted. It would probably be a total mess. No one would work. I suppose freedom means having some rules to follow.

Tự do

Tự do là một điều thú vị.Có vẻ như là có ý nghĩa khác nhau ở mỗi nước khác nhau.Mọi người ở nước tôi nói rằng họ  tự do, nhưng tôi  không nghĩ vậy. Chúng tôi phải đến trường, chúng tôi phải nộp thuế, chúng tôi phải làm việc, chúng tôi phải làm nhiều điều khác nữa. Đó không phải là tự do. Tôi chỉ nói rằng chúng tôi có nhiều tự do hơn người dân ở nước khác. Có nhiều quốc gia trên thế giới mà người dân ở đó giống như những người nô lệ. Họ không thể ra khỏi đất nước, không thể có hộ chiếu, phải làm việc 16 giờ một ngày. Tôi tự hỏi một xã hội sẽ như thế nào nếu mọi người hoàn toàn tự do làm bất cứ việc gì mà họ muốn. Nó chắc chắn sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Sẽ không ai làm việc. Tôi cho rằng tự do nghĩa là có một vài quy định phải tuân theo.

Dịch bởi: Ce Phan

Trung tâm Anh ngữ CEP