Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Bốn mùa (Four Seasons)

Four Seasons

I’m not sure how many people ever stop to think how wonderful four seasons are. I think people who live in cities don’t care about the seasons.

City people spend half their lives indoors or underground. I live in the country and I love watching the seasons come and go. Every day is different in the countryside.

I love watching the crops grow in the fields. I watch them push their way up from the ground in the spring and then grow tall in the summer sun.

Just before autumn arrives, the farmer harvests them and then winter comes. Seasons means it’s like living in a new place every four months.

Everything changes. One wonderful thing about seasons is the seasonal food you get. There’s always something tasty that’s just come in season.

Source: Listen A Minute

 

 

Bốn mùa

Tôi không chắc chắn có bao nhiêu người từng dừng lại để suy nghĩ bốn mùa tuyệt vời như thế nào. Tôi nghĩ rằng những người sống ở thành phố không quan tâm đến các mùa.

Người dân thành phố dành nửa cuộc đời của họ ở trong nhà hoặc trong tầng hầm. Tôi sống ở nông thôn và tôi thích xem các mua đến và trôi đi. Ở miền quê mỗi ngày đều khác nhau

Tôi thích nhìn mùa màng phát triển trên những cánh đồng. Tôi xem chúng nảy mầm lên từ mặt đất vào mua xuân và sau đó phát triển cao lên trong ánh nắng màu hè

Ngay trước khi mùa thu đến, các nông dân phải thu hoạch chúng và sau đó mùa đông đến. Mùa nghĩa là nó giống như sống ở nơi mới bốn tháng một lần.

Mọi thứ thay đổi. Một điều tuyệt vời về mùa là bạn nhận được thức ăn theo mùa. Luôn luôn có một cái gì đó ngoan chỉ khi đến đúng mùa

 

Dịch bởi: hoaithuong_198