Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Có (Yes)

Yes

I like the word 'yes'. I much prefer hearing it than hearing 'no'. Yes is a very positive word. It means things can go ahead.

You always hope the answer will be yes when you ask a question. The biggest question I asked was when I proposed to my wife.

I was so happy when she said yes. Other times I like hearing this word is if I ask an interviewer if I got the job. I often say yes when I'm really happy or have done something really difficult.

Even if I play a good shot at tennis I say 'yes' to myself. Even though it is a short word, it has many meanings depending on how you say it.

You can express so many different emotions using just this word. Sometimes, 'yes' can mean 'no'. I think I say yes more than I say no.

Source: Listen A Minute

 

 

Tôi thích từ "Có ". Tôi rất thích nghe nó hơn là " không". Có là một từ rất tích cực. Nó có nghĩa là điều gì đó có thể tiếp tục.

Bạn luôn luôn huy vọng câu trả lời sẽ là được khi bạn đặt một câu hỏi. Câu hỏi lớn nhất mà tôi hỏi là khi tôi cầu hôn với vợ tôi

Tôi rất hạnh phúc khi cô ấy nói có. Những lúc khác, tôi thích nghe từ này nếu tôi hỏi một người phỏng vấn khi nào tôi nhận được việc. Tôi thường nói có khi tôi thật sự hạnh phúc hay đã làm xong một việc gì đó thật sự khó khăn

Tôi nói "được" với chính bản thân mình ngay cả khi tôi chơi một cú đánh tuyệt vời tại buổi quần vợt. Mặc dù nó là một từ ngắn gọn, nó có nhiều nghĩa tùy thuộc vào cách bạn nói như thế nào.

Chỉ sử dụng từ này bạn có thể thể hiện nhiều cảm xúc khác nhau. Đôi khi " có" nghĩa là "không", tôi nghĩ tôi nói có nhiều hơn tôi nói không

 

Dịch bởi: hoaithuong_198