Bài nói mẫu về chủ đề tiếng anh phổ biến | Carbon Footprint (Dấu vết Cacbon)

Carbon Footprint

We have to do something about pollution. Even though there are warnings about global warming, companies don’t do anything to reduce pollution. 

Our sky, air, rivers, beaches and countryside are becoming rubbish dumps. The air is so polluted it is giving children breathing problems. 

Polluted rivers have no fish left in them and beaches are too dangerous to walk on because of the garbage everywhere. It seems a lot of people don’t care. 

I think there should be big fines for polluters. I don’t mind paying more for things if they can be made with less pollution. 

The problem is that companies are more interested in profits than pollution. We have only just started looking at our carbon footprint.

Source: Listen A Minute

 

 

Dấu vết Carbon

Chúng ta phải làm cái gì đó về vấn đề ô nhiễm. Ngay cả khi có những lời cảnh báo về sự nóng lên của toàn cầu, thì những công ty không làm bất cứ điều gì để giảm đi sự ô nhiễm.

Bầu trời, không khí, những con sông, biển và những vùng quê đang trở thành bãi rác.Không khí bị ô nhiễm gây nên các vấn đề về hô hấp cho trẻ em.

Sông bị ô nhiễm cá không thể sống và biển thì quá nguy hiểm để đi dạo bộ bởi vì rác khắp mọi nơi. Có vẻ nhiều người làm ngơ với điều này.

Tôi nghĩ nên có một khoản phạt lớn về việc gây ra ô nhiễm. Tôi không quan tâm trả nhiều hơn cho việc này nếu họ có thể làm giảm sự ô nhiễm.

Vấn đề hầu hết của những công ty đó là sự hấp dẫn về lợi nhuận hơn là vấn đề về ô nhiễm. Chúng ta chỉ mới bắt đầu nhìn vào vấn đề dấu vết Carbon.

 

Dịch bởi: tiamo, lainguyenueh