Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Giải thưởng Nobel (Nobel Prize)

Nobel Prize

I wonder why the Nobel Prize is so famous. Sure, the people who win it are very clever, but they’re not really superstars.

I’ve usually heard of the winner of the Nobel Peace Prize because they’re always in the news. But have you ever heard of the Nobel Laureates for Medicine, Physics, Chemistry, etc?

Even though I read a lot, I only sometimes know the winner of the Nobel Prize for Literature. I like reading about who won the Nobel Prize. It makes me want to be like them.

Of course, I can never win such a prize, but I can study more. Some of the Nobel Prize winners of the past are really famous.

Einstein and Mother Theresa are perhaps the most famous. I was shocked to learn Gandhi never won the Nobel Peace Prize.

Source: Listen A Minute

 

 

Giải Nobel

Tôi tự hỏi tại sao giải Nobel lại nổi tiếng như vậy. Chắc chắn, những người nhận được giải thưởng này là người rất thông minh, nhưng họ không thật sự là những siêu sao.

Tôi thường được nghe về những nhân vật đạt giải Nobel Hòa Bình vì họ luôn có mặt trên các mặt báo. Nhưng bạn có bao giờ nghe về những nhân vật đoạt giải Nobel về Y học, Vật lý, Hóa học,v.v không?

Mặc dù tôi đọc rất nhiều, nhưng tôi chỉ đôi khi mới được biết về những người đoạt giải Nobel Văn học. Tôi thích đọc về những nhân vật đoạt giải Nobel. Điều đó thôi thúc tôi muốn được như học.

Dĩ nhiên, tôi có thể không bao giờ giành được giải Nobel, nhưng tôi có thể nghiên cứu nhiều hơn. Một vài người giành giải Nobel trước kia bây giờ thật sự trở nên nổi tiếng.

Einstein và đức mẹ Theresa có lẽ là những nhân vật nổi tiếng nhất. Tôi đã bị sốc khi biết Gandhi chưa bao giờ giành được giải Nobel Hòa Bình.

 

Dịch bởi: FAVOR