Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Crime (Tội phạm)

Crime

Why do we have crime? When will it all stop? It’s sad that there is so much crime in our society. It hurts so many people. 

Most people in the world just want to live happily and be good neighbours. Why do some people turn to crime? Money is a big reason. Many criminals pickpocket, steal, kidnap, or even kill people to get money. 

There are many terrible crimes in the world. Perhaps the worst is ethnic cleansing. This is a crime against humanity. Many people are killed because of their colour or religion. 

People who commit this crime rarely go to prison. Have you ever been a victim of crime?

What do you think we need to do to reduce crime rates? Perhaps you should write to your government. Tell your leaders enough is enough.

Source: Listen A Minute

 

 

Tội phạm

Tại sao lại có tội phạm? Khi nào thì sẽ hết tội phạm. Thật đáng buồn khi xã hội chúng ta có quá nhiều tội phạm. Nó mang nổi đau đến cho nhiều người.

Hầu hết mọi người trên thế giới muốn sống hạnh phúc và có những hàng xóm tốt. Một vài người tại sao lại trở thành trộm, Tiền là nguyên nhân lớn nhất. Có những tội phạm móc túi, trộm , bắt cóc hoặc thậm chí giết người để lấy tiền.

Có nhiều tên trộm đáng sợ trên thế giới. Có lẽ kinh khủng nhất là phân biệt chủng tộc. Đây là tội phạm chủng tộc. Nhiêu người bị giết bởi vì màu da hoặc tôn giáo của họ.

Người mà tống giam tội phạm này hiếm khi đi đến nhà tù. Bạn đã bao giờ là nạn nhân của tội phạm chưa ?

Bạn nghĩ chúng ta nên làm gì để giảm tỉ lệ tội phạm xuống ? Có lẽ bạn nên báo với chính phủ . Nói người đứng đầu của bạn tất cả mọi thứ.

 

Dịch bởi: lainguyenueh