Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Đức Thiên Chúa (God)

God

God created us all. God created life. God created everything around us. I often try to think what was before God. But God has always been there, so there was nothing before God.

I wonder why God always appears as a man with a beard in books. He’s also usually a white man. No one knows if God is a man or a woman.

God is also different to different religions. Most people in the world pray to God. They ask for forgiveness when they do something wrong; they thank God for bringing good things and ask for God’s help when things go wrong.

People who believe in God get strength from their belief. They know that God is looking down on them. One thing I don’t understand is why there is so much killing and bad things in the world.

Source: Listen A Minute

 

 

 

Đức Thiên Chúa

Thiên Chúa tạo ra tất cả chúng ta. Thiên Chúa tạo dựng cuộc sống. Thiên Chúa tạo ra tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta. Tôi thường cố gắng nghĩ những gì xảy ra trước Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa vẫn luôn ở đó, vì vậy không có gì trước Thiên Chúa.

Tôi tự hỏi tại sao Thiên Chúa luôn luôn xuất hiện như một người đàn ông có một bộ râu trong sách vở. Ông cũng thường là một người đàn ông da trắng. Không ai biết liệu Thiên Chúa là một người đàn ông hay một người phụ nữ.

Thiên Chúa cũng khác với các tôn giáo khác nhau. Hầu hết mọi người trên thế giới đều cầu nguyện với Thiên Chúa. Họ xin sự tha thứ khi họ làm điều gì sai trái; họ cảm ơn Chúa vì đã mang những điều tốt đẹp và đề nghị sự giúp đỡ của Thiên Chúa khi mọi thứ đi sai hướng.

Những người tin vào Thiên Chúa có được sức mạnh từ niềm tin của họ. Họ biết rằng Thiên Chúa đang nhìn xuống họ. Một điều tôi không hiểu nổi là tại sao lại có quá nhiều giết chóc và những điều tồi tệ nhất trên thế giới.

 

Dịch bởi: cepquynh