Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Người đàn ông Mỹ nuôi dưỡng trẻ em nghèo

Người đàn ông Mỹ nuôi dưỡng trẻ em nghèo

23/11/2015
Mức trung cấp

American fosters needy kids

To hundreds of unfortunate children and young women in the central province of Quang Nam, successful American entrepreneur Robert Kalatschan and his family are more than donors,

Coming to Viet Nam more than 60 times in the past 13 years after adopting two Vietnamese children, Kalatschan has taken in many more children here – and he has found meaning for his life.

The couple adopted the first son in the US, who is of Vietnamese origin, and soon afterwards adopted another daughter from a social centre in downtown HCM City.

"When I was in Viet Nam to look for my daughter, I visited many social centres and homes for handicapped children… When I returned home, I was really haunted by the children's faces, realising that they did not have the opportunity that my daughter had," he recalled. "Two weeks later I told my wife that we should do something for them. And my wife said ‘yes'."

Then the fairytale started with the creation of their Giving It Back To Kids Foundation, established in 2002 in the central city of Da Nang.

To date, the foundation has set up six homes to support needy children, young adults and single mothers in its New Hope project in central Viet Nam.

"All homes provide a safe place for children, young adults, and unwed mothers to live in and study," their website says, "In addition to the unique goals of each home, all residents are provided with meals, clothing, and supplies. Live-in care givers staff the homes 24-hours a day and are accepted as family by the children."

"What makes us a little different is that we are trying to create a relationship with the children; not only caring for them, but helping them to be all the things that they can be," Kalatschan stressed.

Nguyen Cao Hoai Anh, a child living at the home, said her grandmother sent her there when she could not afford to raise her after her parents separated.

"Here, all of us love one another like brothers and sisters," she said, "We have everything from food, clothing, education, entertainment… We often write letters to daddy Robert, and he cares a lot for us. I want to follow Robert to do charity work when I grow up."

According to Nguyen Thi Minh Lanh, who works as a manager at one of the homes, children here have been sent to schools to study and have been taught to control their anger and learn of their true values.

"When they first enter our house, many of them have experienced both physical and spiritual pains that affected their psychology, so we have tried to treat their pains and give them back their innocent childhoods," she said.

The Father's House is one of the project's special homes for single mothers. At present, the house hosts six mothers and six babies, though the house has hosted 53 babies since opening.

The house offers a safe home to lonely, single, expecting mothers, who are rejected by their families or villages.

They will be taken care of, and given sufficient nutrition and medical services for six months after they gave birth to their babies. In case the young mothers cannot afford raising their children, the house works with local authorities to find the children a safe home.

The project also encourages young mothers to enroll in vocational training so they might find stable jobs to allow them to raise their children.

"We call it a Father's House because it's what a good father would do for his daughter," Kalatschan said.

The Foundation also offers basic medical care at little or no cost to needy children.

Also, more than 500 children have received free heart surgeries at the Da Nang Hospital, as part of the programme.

"We have seen poor children with heart troubles who had medical emergencies when they were brought here," said doctor Phan Dinh Thao from the Da Nang Hospital, "Yet, with the valuable support from the Giving It Back to Children Foundation, many of them have returned home healthy. We highly appreciate such assistance and wish to receive more so we might cure more children."

Additionally, more than 110,000 free wheelchairs have been given to needy people throughout the country.

"We provide wheelchairs to not only children, but also adults, when children live in a family with disabled parents or grandparents and the children have to take care of them. So we bring mobility to the recipients, as well as freedom to the children," Kalatschan said.

The charity has become one of the most reputable charity foundations in the central region of Viet Nam.

"Running the foundation is like running a business, in many ways. We don't do things we don't have funds for, or at least see a way for them to come in," Kalatschan said. "Clear business practices, trust in God and great donors have all helped us overcome obstacles."

"We do have some big donors, companies that donated to us, but most of our support comes from everyday people," Kalatschan added.

His wife, Dorothea Kalatschan, recently passed away. He now spends three to four months each year with the project and also inspires his adopted Vietnamese daughter, Kristina Kalatschan, to love her motherland.

"My father has a very soft heart and a very strong will," noted Kristina, "He inspires me everyday. He's a committed man."

She said that she would like to become a doctor, or work for Giving It Back to Kids.

Kalatschan said he has already begun setting up two homes in Cambodia.

"We hope to continue building, while being confident not to become stretched too thin. One thing we need to know are the actual needs and the culture of the area. All this takes time," he noted.

Source: VIETNAMNET

 

Người đàn ông Mỹ nuôi dưỡng trẻ em nghèo

Với hàng trăm trẻ em bất hạnh và phụ nữ trẻ ở tỉnh Quảng Nam, ông Robert Kalatschan một doanh nhân người Mỹ và gia đình của ông còn hơn cả là người bảo trợ.

Đến với Việt Nam hơn 60 lần trong 13 năm qua sau khi nhận nuôi hai trẻ em Việt Nam, ông Kalatschan đã bảo trợ cho rất nhiều em nhỏ ở đây - và ông đã tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống của mình.

Vợ chồng ông nhận nuôi cậu con trai đầu tiên ở Mỹ, là người gốc Việt Nam và ngay sau đó nhận nuôi một cô con gái từ một trung tâm xã hội tại thành phố HCM.

"Khi tôi còn ở Việt Nam để tìm kiếm con gái, tôi đến thăm các trung tâm xã hội và nhà cho trẻ em khuyết tật... Khi tôi trở về nhà, tôi đã thực sự bị ám ảnh bởi khuôn mặt của những đứa trẻ, nhận ra rằng chúng không có cơ hội mà con gái tôi có" ông nhớ lại. "Hai tuần sau, tôi nói với vợ tôi rằng chúng ta nên làm điều gì đó cho chúng. Và vợ tôi nói "Vâng" "

Sau đó, câu chuyện cổ tích bắt đầu với việc tạo ra quỹ bảo trợ Giving It Back To Kids, được thành lập vào năm 2002 tại thành phố Đà Nẵng.

Cho đến nay, quỹ này đã thành lập sáu ngôi nhà để hỗ trợ trẻ em nghèo, thanh niên và các bà mẹ đơn thân trong dự án New Hope ở miền Trung Việt Nam.

"Tất cả các ngôi nhà cung cấp một nơi an toàn cho trẻ em, thanh thiếu niên và các bà mẹ độc thân sống và học tập" trang web của họ nói, "Ngoài những mục tiêu riêng của mỗi nhà, tất cả những thành viên được cung cấp các bữa ăn, quần áo và nguồn trợ cấp. Sống cùng người chăm sóc ngôi nhà 24 giờ một ngày và được chấp nhận như là gia đình của các em."

"Điều gì làm cho chúng tôi có một chút khác biệt đó là chúng tôi đang cố gắng để tạo ra mối quan hệ với trẻ em; không chỉ chăm sóc cho họ, mà còn cho chúng tất cả những điều mà chúng có thể được" ông Kalatschan nhấn mạnh.

Nguyễn Cao Hoài Anh, một đứa trẻ sống trong mái ấm cho biết bà cô gửi cô đến đây khi bà không còn đủ khả năng để nuôi cô sau khi bố mẹ cô ly thân.

"Ở đây, tất cả chúng tôi yêu thương nhau như anh chị em" cô nói, "Chúng tôi có tất cả mọi thứ từ thực phẩm, quần áo, giáo dục, giải trí... Chúng tôi thường viết thư cho cha Robert và ông quan tâm nhiều đến chúng tôi. Tôi muốn theo Robert làm công việc từ thiện khi tôi lớn lên."

Theo bà Nguyễn Thị Minh Lanh, người làm việc như một người quản lý tại một trong những mái ấm, em ở đây đã được gửi đến các trường học để học tập và đã được dạy để kiểm soát sự tức giận của họ và tìm hiểu các giá trị thực sự của họ.

"Khi lần đầu tiên bước vào ngôi nhà của chúng tôi, nhiều người trong số những đứa trẻ đã phải trải qua các khó khăn cả thể xác và tinh thần khiến tâm lý của họ bị ảnh hưởng, vì vậy chúng tôi đã cố gắng để điều trị những nỗi đau và đưa chúng trở lại tuổi thơ vô tội của mình" cô nói.

Nhà của Cha là một trong những ngôi nhà đặc biệt của dự án dành cho các bà mẹ độc thân. Hiện nay, mái ấm bảo trợ sáu bà mẹ và sáu trẻ sơ sinh, mặc dù đã bảo trợ cho 53 trẻ sơ sinh từ khi mới mở cửa.

Mái ấm cung cấp một ngôi nhà an toàn cho các bà mẹ đơn thân, những người bị gia đình hoặc làng của họ từ chối.

Họ sẽ được đưa về chăm sóc và được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và dịch vụ y tế trong sáu tháng sau khi sinh em bé. Trong trường hợp các bà mẹ trẻ không đủ khả năng nuôi dạy con cái, mái ấm sẽ làm việc với chính quyền địa phương để tìm cho các bé một ngôi nhà an toàn.

Dự án cũng khuyến khích các bà mẹ trẻ ghi danh học nghề để họ có thể tìm được việc làm ổn định cho phép họ nuôi dạy con cái của mình.

"Chúng tôi gọi nó là nhà của Cha vì đó là những gì một người cha tốt sẽ làm cho con gái của mình" Kalatschan nói.

Quỹ cũng cung cấp những chăm sóc y tế cơ bản với chi phí thấp hoặc miễn phí cho trẻ em nghèo.

Ngoài ra, hơn 500 trẻ em đã được phẫu thuật tim miễn phí tại Bệnh viện Đà Nẵng, như là một phần của chương trình.

"Chúng tôi đã thấy nhiều trẻ em nghèo bị bệnh tim, những người cần các dịch vụ y tế khẩn cấp khi họ được đưa vào đây" bác sĩ Phan Đình Thảo từ Bệnh viện Đà Nẵng nói, "Tuy nhiên, với sự hỗ trợ quý báu từ quỹ bảo trợ trẻ em Giving It Back, nhiều trẻ em trong số đó đã trở về nhà khỏe mạnh. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ này và mong muốn nhận được nhiều sự hỗ trợ như vậy để có thể chữa cho nhiều trẻ em hơn."

Ngoài ra, hơn 110.000 xe lăn miễn phí đã được trao cho người nghèo trong cả nước.

"Chúng tôi không chỉ cung cấp xe lăn cho trẻ em mà cả người lớn, khi trẻ em sống trong một gia đình có cha mẹ hoặc ông bà bị tàn tật và trẻ em phải chăm sóc họ. Vì vậy, chúng tôi rất linh động đối với người nhận, cũng như tạo ra tự do cho các em" ông Kalatschan nói.

Tổ chức từ thiện đã trở thành một trong những cơ sở từ thiện có uy tín nhất ở khu vực miền Trung Việt Nam.

"Vận hành quỹ hỗ trợ giống như điều hành một doanh nghiệp. Chúng tôi không làm những điều mà chúng tôi không có quỹ dành cho nó hay ít nhất là thấy một cách để họ đi vào" ông Kalatschan nói. "Thực tiễn kinh doanh rõ ràng, tin tưởng vào Thiên Chúa và các nhà hảo tâm đã giúp chúng tôi vượt qua tất cả các chướng ngại vật."

" Chúng tôi có một số nhà tài trợ lớn, những người bạn quyên góp cho chúng tôi, nhưng hầu hết các hỗ trợ của chúng tôi đến từ mọi người" ông Kalatschan thêm.

Vợ ông, bà Dorothea Kalatschan vừa qua đời. Bây giờ ông dành 3-4 tháng mỗi năm cho dự án và cũng truyền cảm hứng của mình cho cô con gái người Việt Kristina Kalatschan để yêu quê hương mình.

"Cha tôi có một trái tim ấm áp và một ý chí rất mạnh mẽ" Kristina cho biết "Ông truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày. Ông ấy là một người đàn ông có uy tín"

Cô nói rằng cô muốn trở thành một bác sĩ hoặc làm việc cho Giving It Back to Kids.

Kalatschan cho biết ông đã bắt đầu thành lập hai mái ấm ở Campuchia.

"Chúng tôi hy vọng việc xây dựng sẽ diễn ra khi mọi thứ chắc chắn chứ không phải yếu ớt. Một điều quan trọng là chúng tôi cần phải biết được nhu cầu thực tế và văn hóa của từng vùng. Tất cả điều này đều cần có thời gian" ông lưu ý.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục