Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Người tiêu dùng Việt Nam chi tiêu kinh tế nhất trên thế giới

Người tiêu dùng Việt Nam chi tiêu kinh tế nhất trên thế giới

11/03/2016
Mức trung cấp

Vietnamese consumers are the most economical in the world

Vietnam remains the most economical country in the world with up to 79% of the interviewed consumers said they would practice thrift.

Concerns about economic recession made five out of 10 Vietnamese (52%) believe that the national economy has not recovered.

The latest report published by Nielsen showed that the confidence index of Vietnamese consumers improved in the fourth quarter of 2015 with 108 points, up by 3 points from the third quarter. Vietnam ranks 6th worldwide for the consumer’s optimism, behind a number of countries in the region such as the Philippines, Indonesia, and Thailand.

According to Ryan Vaughan, CEO of Nielsen Vietnam, the index of consumer confidence in the fourth quarter of Vietnam continues to be improved thanks to the willingness of spending. The confidence of retailers was also improved clearly during the Lunar New Year (Tet holidays) – the busy shopping period of the year.

Vietnam still maintains its position as the most economical country in the world, with 79% of the interviewed consumers saying that they would spend money economically, followed by Indonesia (75%), the Philippines ( 65%), Singapore (64%), Malaysia (63%) and Thailand (60%).

However, Vietnamese consumers also said that, after paying the necessary expenses in life, they were also willing to spend money for other expenses such as vacation/travel (44%, +2 points), buying new clothes (44%, +5 points), house decoration/repair (40%, -1 point), new technology products (38%, +2 points) as well as recreational activities outside (37%, +3 points).

The worry of recession made five out of 10 Vietnamese (52%) believe that the national economy has not recovered yet. More than one-third of the people interviewed said they did not see signs of improvement in their job, even somewhat more negative (37%).

Therefore, economic downturn and stable jobs are still two big concerns of Vietnamese consumers with one fourth of the consumers worried about the national economy (24%) and their job (25%).

The report also showed that nearly one third of the consumers (34%) said health was their main concern in the next six months. The other concerns of consumers in the top 10 are balancing life and work, the increase in the cost of essential goods and food (18%), crime (9%), education for children and the increase of oil prices (8%) as well as debt issues (7%).

Source: VIETNAMNET

 

 

Người tiêu dùng Việt Nam chi tiêu kinh tế nhất trên thế giới

Việt Nam vẫn là quốc gia có tính kinh tế nhất trên thế giới khi có tới 79% người tiêu dùng được phỏng vấn nói rằng họ sẽ thực hành tiết kiệm.

Những lo ngại về suy thoái kinh tế khiến 5 trong số 10 người Việt Nam (52%) tin rằng nền kinh tế quốc gia vẫn chưa hồi phục.

Báo cáo mới nhất được công bố bởi Nielsen cho thấy chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Việt đã được cải thiện trong quý IV của năm 2015 với 108 điểm, tăng 3 điểm so với quý III. Việt Nam xếp thứ 6 trên toàn thế giới về sự lạc quan của người tiêu dùng, đứng sau một số nước trong khu vực như Philippines, Indonesia và Thái Lan.

Theo Ryan Vaughan, Giám đốc điều hành của Nielsen Việt Nam, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng trong quý thứ tư của Việt Nam tiếp tục được cải thiện nhờ vào việc sẵn sàng chi tiêu. Sự tự tin của các nhà bán lẻ cũng đã được cải thiện rõ rệt trong dịp Tết Nguyên đán - thời kỳ mua sắm bận rộn của năm.

Việt Nam vẫn duy trì vị trí như là nước có tính kinh tế nhất trên thế giới, với 79% người tiêu dùng được phỏng vấn nói rằng họ sẽ chi tiêu tiền bạc về một cách thật kinh tế, tiếp theo là Indonesia (75%), Philippines (65%), Singapore (64%), Malaysia (63%) và Thái Lan (60%).

Tuy nhiên, người tiêu dùng Việt Nam cũng cho biết, sau khi trả các chi phí cần thiết cho cuộc sống, họ cũng sẵn sàng chi tiền cho các chi phí khác như nghỉ/ du lịch (44%, 2 điểm), mua quần áo mới (44%, 5 điểm ), trang trí/ sửa chữa nhà (40%, -1 điểm), các sản phẩm công nghệ mới (38%, 2 điểm) cũng như các hoạt động vui chơi giải trí bên ngoài (37%, tăng 3 điểm).

Nỗi lo suy thoái kinh tế khiến 5 trong số 10 Việt Nam (52%) tin rằng nền kinh tế quốc gia vẫn chưa hồi phục. Hơn một phần ba số người được phỏng vấn nói rằng họ không thấy dấu hiệu cải thiện trong công việc của họ, thậm chí có phần tiêu cực hơn (37%).

Vì vậy, suy thoái kinh tế và việc làm ổn định vẫn là hai mối quan tâm lớn của người tiêu dùng Việt Nam có một phần tư của người tiêu dùng lo lắng về nền kinh tế quốc gia (24%) và công việc của họ (25%).

Báo cáo cũng cho thấy gần một phần ba số người tiêu dùng (34%) nói rằng sức khỏe là mối quan tâm chính của họ trong sáu tháng tới. Các mối quan tâm khác của người tiêu dùng trong top 10 là cân bằng cuộc sống và công việc, sự gia tăng trong chi phí của hàng hóa và thực phẩm (18%) cần thiết, tội phạm (9%), giáo dục cho trẻ em và sự gia tăng của giá dầu (8%) là cũng như các vấn đề nợ (7%).

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục