Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Người trẻ tuổi ở Việt Nam cho rằng uống rượu là một phần không thể thiếu của cuộc sống

Người trẻ tuổi ở Việt Nam cho rằng uống rượu là một phần không thể thiếu của cuộc sống

28/09/2015
Mức trung cấp

In Vietnam, young people claim drinking is indispensable part of life

“It will surely be a big disadvantage for your job and business if you can’t drink beer or wine,” Nguyen Thi Hai Yen, a female student, said.

“If you can’t drink much, try to drink a little initially.

“Girls must drink too.”

This is a common point of view among many students and young people, white- and blue-collar workers alike, now in Vietnam, a country with almost 90 million people who drink over three billion liters of beer and around a billion liters of unregistered home-made alcohol each year.

Many young office workers and students admitted that drinking beer and wine is an indispensable pleasure in their life, or a way to kill time or to relieve their boredom.

It is that way of thinking that causes beer restaurants to mushroom on streets, especially around universities and industrial parks in the Southeast Asian nation.

A small street of around 100m in length near the Vietnam National University - Ho Chi Minh City accommodates around ten beer restaurants.

The newly-built Pham Van Dong Boulevard in Ho Chi Minh City is called the “beer avenue” with many beer restaurants busy from 5:00 pm till midnight.

A survey on beer drinking among students and young people in Vietnam carried out by the Ho Chi Minh City University of Education in 2014 showed that many people start drinking at an early age and have inappropriate views on beer drinking.

The survey was targeted at 670 young men, including 470 in Ho Chi Minh City and 200 in the central region.

Sixty percent of those polled in the survey were students and the remaining were young adults.

Most of them said drinking beer and wine is “to well observe social etiquette and exhibit a proper manner at work” as well as “to help them build firm friendship.”

This represents a kind of ‘drinking culture’ among Vietnamese people, especially the young, said Doctor Huynh Van Son, head of the psychology department at the said education university.

Many of the respondents agreed that drinking is to show they are adults and to ease negative feelings, stress and sorrow.

Many thought that beer and wine are indispensable in social interaction in the future.

Mai My Hanh, a lecturer of the psychology department at the education university who was among the people to conduct the survey, said many young people seem to have deviant viewpoints on beer and wine consumption.

They said that they do not agree with any ban on beer and wine drinking, and that they do not care about the complaints of others against their alcoholic consumption, Hanh said.

A beer place on Nguyen Tri Phuong Street, District 10, Ho Chi Minh City. Photo: Tuoi Tre

Some even divulged they are willing to steal or borrow money to buy beer for drinking, she added.

Facing a situation that they would have to present a report or give a lecture the following day and they are invited by friends to drink beer, nearly 41 percent replied that they would focus on their work and put aside the invitation.

But 59 percent chose to accept the invite and go out with their friends.

In another scenario that the respondents drink some beer at work and get warned by others, over 54 percent said they would accept the warning and stop drinking immediately while 46 percent claimed to try to drink some more.

A survey on the drinking practice of 470 young people in Ho Chi Minh City showed that 38 percent often drink beer, over 21 percent are inclined to abuse beer and wine, and nearly 41 percent are addicted to drinking at different levels.

Young women like drinking beer and wine as well.

Vu Thi Huyen Trang, a 22-year-old student, admitted that she usually drinks at birthday parties and get-togethers with friends.

“I can drink several bottles of beer just for fun,” Trang said.

“It’s easier to talk with friends after downing some beer.”

Truong Thi Thu, another student, said women must drink equally with men at parties but they should be able to control themselves.

Bui Anh Vinh, another student, said, “Drinking is merely a way to have fun after work and studies.

“The most important thing is you can control yourself.”

Phan Chi Tinh, a waiter at a beer restaurant in Thu Duc District, Ho Chi Minh City told Tuoi Tre (Youth) newspaper that his eatery is always crowded with students and young workers, many still in their school uniforms.

They sing and talk loudly while imbibing beer, Tinh said.

Doctor Son, from the Ho Chi Minh City University of Education, said 33.5 percent of Vietnamese people do drink beer and wine and 18 percent overuse alcoholic beverages.

Statistics indicated that one-third of drinkers start drinking before 20 while 34 percent down beer when they are 14-17 and 57 percent get into the habit of drinking at 18-21.

Source: Tuoitre News

 

 

Ở Việt Nam, những người trẻ tuổi cho rằng uống rượu là một phần không thể thiếu của cuộc sống

"Chắc chắn sẽ là một bất lợi lớn cho công việc kinh doanh của bạn nếu bạn không thể uống bia hoặc rượu vang" Nguyễn Thị Hải Yến, một nữ sinh viên, cho biết.

"Nếu bạn không thể uống nhiều, nên cố gắng uống một chút ban đầu.

"Các cô gái cũng nên biết uống."

Đây là quan điểm chung của nhiều sinh viên và bạn trẻ, công nhân và nhân viên văn phòng, hiện nay ở Việt Nam, một đất nước có gần 90 triệu dân uống hơn ba tỷ lít bia và khoảng một tỷ lít rượu tự nấu mỗi năm.

Nhiều nhân viên văn phòng trẻ và sinh viên thừa nhận rằng uống bia và rượu là một niềm vui không thể thiếu trong cuộc sống của họ, hay là một cách để giết thời gian hoặc để giảm bớt sự nhàm chán của họ.

Cách suy nghĩ này đã khiến các quán bia mọc lên như nấm trên đường phố, đặc biệt là xung quanh các trường đại học và khu công nghiệp tại quốc gia Đông Nam Á này.

Một con đường nhỏ dài khoảng 100m gần Ký túc xá Đại học Quốc gia Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng mười quán bia.

Một con đường mới hoàn thành là đại lộ Phạm Văn Đồng ở Thành phố Hồ Chí Minh được gọi là "đại lộ bia" với nhiều nhà hàng bia luôn bận rộn từ 05:00 chiều cho đến nửa đêm.

Một cuộc khảo sát về uống bia trong giới sinh viên và thanh niên ở Việt Nam được thực hiện bởi Đại học su phạm thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2014 cho thấy, nhiều người bắt đầu uống bia ở độ tuổi rất trẻ và đã có quan điểm không phù hợp về việc uống bia.

Cuộc điều tra có mục tiêu là 670 thanh niên, trong đó có 470 người tại thành phố Hồ Chí Minh và 200 người ở khu vực miền Trung.

Sáu mươi phần trăm những người được hỏi trong cuộc khảo sát là sinh viên và còn lại là những người trẻ.

Hầu hết trong số họ cho biết uống bia và rượu là "thực hiện tốt các nghi thức xã hội và thể hiện một cách thích hợp tại nơi làm việc" cũng như "để giúp họ xây dựng tình bạn vững chắc."

Điều này đại diện cho một loại "văn hóa uống" giữa người Việt, nhất là giới trẻ, Bác sĩ Huỳnh Văn Sơn, trưởng khoa tâm lý học tại trường đại học Sư phạm cho biết.

Nhiều người trong số những người được hỏi đồng ý rằng uống rượu là để cho thấy họ trưởng thành và để giảm bớt các cảm xúc tiêu cực, căng thẳng và phiền muộn.

Nhiều người nghĩ rằng bia và rượu sẽ không thể thiếu trong giao tiếp xã hội trong tương lai.

Mai Mỹ Hạnh, giảng viên khoa tâm lý tại trường đại học sư phạm là một trong số những người tham gia tiến hành cuộc khảo sát cho biết nhiều người trẻ tuổi dường như có quan điểm lệch lạc về việc tiêu thụ bia và rượu.

Họ nói rằng họ không đồng ý với bất kỳ lệnh cấm nào đối với việc uống bia và rượu, và họ không quan tâm về các khiếu nại của những người chống lại việc tiêu thụ rượu của họ, bà Hạnh nói.

Một quán bia trên đường Nguyễn Tri Phương, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Một số thậm chí còn tiết lộ họ sẵn sàng ăn cắp hoặc vay tiền để mua bia uống, bà nói thêm.

Đối mặt với tình huống là họ sẽ có bài thuyết trình hoặc nộp báo cáo vào ngày tiếp theo và họ được bạn bè mời đến uống bia, gần 41% trả lời rằng họ sẽ tập trung vào công việc của họ và đặt sang một bên những lời mời.

Nhưng 59% đã chọn chấp nhận lời mời và đi chơi với bạn bè của họ.

Trong một tình huống khác những người đã uống một ít bia tại nơi làm việc và nhận được cảnh báo từ những người khác, hơn 54% nói rằng họ sẽ chấp nhận các cảnh báo và ngừng uống ngay lập tức trong khi 46% khẳng định sẽ cố uống thêm một ít.

Một cuộc khảo sát trên thực tế uống bia đới với 470 người trẻ tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy 38% thường uống bia, hơn 21% có xu hướng lạm dụng bia rượu, và gần 41% nghiện uống rượu ở mức độ khác nhau.

Phụ nữ trẻ cũng thích uống bia và rượu.

Vũ Thị Huyền Trang, một sinh viên 22 tuổi, thừa nhận rằng cô thường uống tại tiệc sinh nhật và các buổi gặp mặt với bạn bè.

"Tôi có thể uống vài chai bia cho vui" Trang nói.

"Sẽ dễ dàng hơn để nói chuyện với bạn bè sau khi uống một ít bia. "

Trương Thị Thu, một sinh viên khác nói rằng phụ nữ cũng nên được uống bình đẳng với đàn ông, nhưng họ nên kiểm soát bản thân.

Bùi Anh Vinh, một sinh viên khác cho biết, "Uống bia chỉ đơn thuần là một cách để vui chơi sau giờ làm việc và học tập.

"Điều quan trọng nhất là bạn biết kiểm soát bản thân."

Phan Chí Tình, một người bồi bàn tại một quán bia ở Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh nói với báo Tuổi Trẻ rằng quán ăn của anh luôn đông đúc với các sinh viên và người lao động trẻ, nhiều người vẫn còn mặc đồng phục trường học của họ.

Họ hát và nói chuyện lớn tiếng trong khi uống bia, Tình nói.

Tiến sĩ Sơn, từ Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết 33,5% người Việt thích uống bia, rượu và 18% uống đồ uống có cồn quá mức.

Thống kê chỉ ra rằng một phần ba người bắt đầu uống trước 20 tuổi, trong khi 34% bắt đầu uống khi họ là 14-17 tuổi và 57%bắt đầu uống bia từ 18-21 tuổi.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục