Bài viết liên quan:

The astrologer

One evening he was walking along the open road outside the village. His eyes were fixed on the stars. He thought he saw there that the end of the world was at hand, when all at once, down he went into a hole full of mud and water.

There he stood up to his ears, in the muddy water, and madly clawing at the slippery sides of the hole in his effort to climb out.

His cries for help soon brought the villagers running. As they pulled him out of the mud, one of them said:

"You pretend to read the future in the stars, and yet you fail to see what is at your feet! This may teach you to pay more attention to what is right in front of you, and let the future take care of itself."

"What use is it," said another, "to read the stars, when you can't see what's right here on the earth?"

Take care of the little things and the big things will take care of themselves.

Source: www.read.gov

 

 

Nhà chiêm tinh

Một buổi tối, ông đi bộ theo con đường rộng bên ngoài ngôi làng. Đôi mắt ông dán vào các ngôi sao. Ở đó, ông nghĩ rằng mình đã nhìn thấy sự kết thúc của thế giới là ở bàn tay, cùng lúc đó, ông đã đi trúng vào một cái hố đầy bùn và nước.

Bấy giờ, trong nước bùn, ông ta đứng lên và điên cuồng cào vào thành trơn của cái hố để có thể leo ra.

Tiếng khóc kêu cứu của ông sớm gọi dân làng chạy đến. Khi họ kéo ông ra khỏi hố bùn, một trong số họ nói:

"Ông giả vờ đọc tương lai từ những ngôi sao nhưng ông không nhìn thấy những gì dưới chân mình! Điều này có thể dạy cho ông chú ý hơn đến những gì trước mắt và để cho tương lai đến từ từ."

Một người khác nói: "Đọc các ngôi sao để làm chi khi bạn không thể nhìn thấy những gì ở ngay trên trái đất?"

Hãy quan tâm những điều nhỏ và những điều lớn hơn sẽ tự đến theo ý bạn.

 

Dịch bởi: cepnguyen