Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Nhiều công nhân thất nghiệp mặc dù số lượng công việc cần tuyển rất nhiều

Nhiều công nhân thất nghiệp mặc dù số lượng công việc cần tuyển rất nhiều

13/11/2015
Mức căn bản

More workers unemployed despite job vacancies

Though the unemployment rate has risen, enterprises complain they are finding it difficult to recruit workers, Nguyen Anh Tuan, head of the Vietnam Productivity Institute (VNPI), said after meeting recently with the local press.

According to the International Labor Organization (ILO), Vietnam’s productivity in 2013 was among the lowest in Asia Pacific. The productivity was 15 times lower than Singapore’s, 11 times lower than Japan’s, 10 times lower than South Korea’s and 5 times than Malaysia’s.

The Asian Productivity Organization (APO) reported that Vietnam’s productivity was two times lower than ASEAN’s average level.

Meanwhile, Vietnam has a strong labor force. In 2013, Vietnam had 69.3 million people aged 15 and higher, while the labor force included 53.7 million people, or 77.5 percent.

Citing a report which says that 80 percent of Vietnamese workers are untrained, Tuan said this was because of the Vietnamese workers’ limited ability in acquiring knowledge and the latest technological achievements. 

He also pointed out that millions of workers with bachelor’s degrees and trained workers were unemployed, while universities, junior colleges and vocational schools have been increasing at a fast rate. 

“It is necessary to find out why there are many training establishments in Vietnam, but the proportion of trained workers who can satisfy businesses’ requirements remains low,” he said.

“It’s now the right time for training establishments to apply reasonable programs which can produce the workers that enterprises need,” he said. 

“Workers are unused after training, while businesses badly need workers. This is why Vietnam’s productivity is so low,” he added. 

While regional countries have made big leaps in improving their productivity, Vietnam has been walking very slowly. Laos’ productivity was lower than Vietnamese in the past, but it caught up with Vietnam in 2013, and has exceeded Vietnam.

If Vietnam maintains the low productivity growth rate of 3.6-3.9 per annum, it would only be able to catch up with Thailand in 50 years.

Regarding the unemployment situation in Vietnam, the Labor and Social Sciences Institute in July released the Q1 labor report saying that the highest unemployment rates were found in the group of workers finishing junior colleges and vocational schools, 7.2 percent and 6.9 percent, respectively. Meanwhile, only 1.97 percent of unskilled workers were unemployed. 

The unemployment rate in Q1 was reported at 2.43 percent, an increase of 0.22 percent compared with the same period last year.

According to the General Statistics Office (GSO), in the first quarter of 2015, more than four out of 100 university and junior college graduates do not have jobs.

Source: VIETNAMNET

 

 

Nhiều công nhân thất nghiệp mặc dù số lượng công việc cần tuyển rất nhiều

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp đang ngày càng gia tăng, các doanh nghiệp vẫn phàn nàn rằng họ đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động, Ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) cho biết sau cuộc gặp gần đây với báo chí trong nước.

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), năng suất của Việt Nam trong năm 2013 là một trong những mức thấp nhất trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thấp hơn Singapore 15 lần, thấp hơn so với Nhật Bản 11 lần, thấp hơn 10 lần so với Hàn Quốc và 5 lần so với Malaysia.

Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) báo cáo rằng năng suất của Việt Nam thấp hơn so với mức trung bình của ASEAN hai lần.

Trong khi đó, Việt Nam có một lực lượng lao động mạnh. Trong năm 2013, Việt Nam đã có 69,3 triệu người trong độ tuổi 15 và cao hơn, trong khi lực lượng lao động bao gồm 53,7 triệu người, tương đương 77,5%.

Trích dẫn một báo cáo trong đó nói rằng 80% công nhân Việt chưa qua đào tạo, ông Tuấn cho biết điều này là do khả năng hạn chế các công nhân Việt Nam trong việc tiếp thu kiến thức và thành tựu, công nghệ mới nhất.

Ông cũng chỉ ra rằng hàng triệu người lao động có trình độ cử nhân và công nhân đã qua đào tạo bị thất nghiệp, trong khi các trường đại học, cao đẳng và các trường dạy nghề đang gia tăng với một tốc độ nhanh chóng.

"Cần thiết để tìm ra lý do tại sao có rất nhiều cơ sở đào tạo tại Việt Nam, nhưng tỷ lệ lao động được đào tạo - những người có thể đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp còn thấp" ông nói.

"Bây giờ là thời điểm thích hợp để các cơ sở đào tạo áp dụng các chương trình giàng dạy hợp lý có thể đào tạo ra các công nhân mà doanh nghiệp cần" ông nói.

"Người lao động không sử dụng sau khi được đào tạo, trong khi các doanh nghiệp rất cần lao động. Đây là lý do tại sao năng suất của Việt Nam là rất thấp" ông nói thêm.

Trong khi các nước trong khu vực đã thực hiện một bước nhảy lớn trong việc cải thiện năng suất của họ, Việt Nam lại đang tiến triển rất chậm. Năng suất của Lào vẫn thấp hơn so với Việt Nam trong quá khứ, nhưng đã bắt kịp với Việt Nam vào năm 2013, và vượt qua.

Nếu Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng năng suất thấp 3,6-3,9 mỗi năm, thì sẽ chỉ có thể bắt kịp Thái Lan trong 50 năm.

Về tình hình thất nghiệp ở Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội và Lao động vào tháng 7 đã phát hành báo cáo nói rằng tỷ lệ thất nghiệp cao nhất cho đến nay đối với nhóm công nhân tốt nghiệp các trường cao đẳng và các trường dạy nghề, 7,2% và 6,9%, tương ứng. Trong khi đó, chỉ có 1,97% lao động phổ thông là thất nghiệp.

Tỷ lệ thất nghiệp trong quý 1 đã được báo cáo là 2,43%, tăng 0,22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Tổng cục Thống kê (GSO), trong quý đầu tiên của năm 2015, hơn bốn trong số 100 trường đại học và cao đẳng sinh viên tốt nghiệp không có việc làm.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục